Kanondebatten och litteraturläsning i gymnasieskolan

DSpace Repository

Kanondebatten och litteraturläsning i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kanondebatten och litteraturläsning i gymnasieskolan
Author Håkansson, Elin ; Hallberg, Kristin
Date 2009
Swedish abstract
Vår uppsats handlar om debatten kring en litterär kanon i den svenska skolan. Vårt syfte är att analysera kanondebatten utifrån några valda aspekter samt att kommentera styrdokument och lärarröster i förhållande till analysens resultat. I kanondebatten syns samtida inställningar till och värderingar av litteratur och dess roll i samhället. Vi belyser detta genom följande frågeställningar: vad sägs om litteraturens roll i Lpf 94? samt vilka bärande argument framförs i kanondebatten och vem säger vad? Metoden vi använder oss av i detta fall är textanalys. Vi kompletterar undersökningen med intervjuer med fyra verksamma svensklärare på gymnasiet och har därför som tredje frågeställning: vad säger lärare? Resultatet visar att styrdokumenten är tvetydiga och sällan eller aldrig ger en explicit förklaring till vilken roll litteraturen ska ha i svenskämnet. Även intervjuerna vittnar om oklarheten i styrdokumenten, då samtliga informanter tolkar litteraturläsningens funktion på skilda sätt. Debatten speglar både en allt tydligare politisering av litteraturläsandet i skolan, men också skilda uppfattningar kring vilket syfte litteraturläsningen har. Framförallt visar debatten på att andra intressenter än lärare nu har börjat ta över diskussionen kring skolans verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject litterär kanon
didaktik i svenskundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7805 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics