Lika villkor för pojkars och flickors lärande?

DSpace Repository

Lika villkor för pojkars och flickors lärande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lika villkor för pojkars och flickors lärande?
Author Nettelhed, Jannice
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbetes syfte var att ta reda på ifall en skola i Skåne ger pojkar och flickor lika goda möjligheter och förutsättningar för lärande, genom att ur ett genusperspektiv undersöka tre pedagogers förhållningssätt vad det gäller talutrymmet och det språkliga samspelet med eleverna. För att uppnå mitt syfte har jag under sammanlagt nio lektioner observerat hur pedagogerna fördelat talutrymmet och hur många frågor samt följdfrågor de ställt till pojkar respektive flickor i klasserna. Jag har även tittat närmare på vilken sorts uppmärksamhet pedagogerna gett eleverna samt hur de valt att placera elevernas bänkar i klassrummet. Tidigare forskning från 90-talet visade att pojkar hade bäst möjligheter och förutsättningar för lärande bl.a. eftersom de fick större talutrymme än flickor. Pojkar fick även flest antal frågor av pedagogen och fick vidareutveckla sina svar oftare än flickor. Resultatet av min studie är att det på den skola jag gjort mina observationer inte är någon skillnad på det talutrymme eller på den uppmärksamhet pojkar och flickor får. Inte heller när det gäller antalet frågor och möjligheten att vidareutveckla sina svar kan man se någon skillnad. Ur denna synpunkt ger alltså den undersökta skolan sina elever lika goda möjligheter och förutsättningar för lärande oberoende av kön. Möjligen kan detta antyda att jämställdheten i skolan har ökat på detta område de sista 10-15 åren.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
förhållningssätt
lärande
jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/7811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics