Några lärares didaktiska val av religioner

DSpace Repository

Några lärares didaktiska val av religioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Några lärares didaktiska val av religioner
Author Åkesson, Maria
Date 2009
English abstract
A Few Teachers´ Didactic Choices Of Religions
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med detta arbete har varit att genom en kvalitativ studie intervjua några verksamma religionskunskapslärare och genom detta undersöka deras didaktiska val i sin religionsundervisning. Fokus i uppsatsen ligger på valet av religioner som lärarna väljer att undervisa om i sin religionsundervisning, och detta i enighet med olika gällande styrdokument och pedagogens tolkning av dessa. Syftet har varit att finna generella likheter och skillnader mellan lärarnas val av religioner i världen att undervisa om och att sedan tolka vad dessa likheter kan bero på. Syftet har även varit att undersöka om lärarna vet vilka religioner i världen som de är skyldiga att undervisa om enligt styrdokumenten, vilket kan sägas vara lärarens professionella tolkning av styrdokumenten som gäller i religionskunskap. Meningen med uppsatsen var även att ta reda på om lärarna medvetet väljer bort någon religion att undervisa om och i så fall varför. Resultatet av min forskning visar att de religioner i världen som är mest representerade bland lärarnas val, är de fem världsreligionerna. Många gånger grundar sig detta i ett samspråk ämneslärarna emellan på skolorna. Resultatet jag fått av mina frågeställningar kan förhoppningsvis bidra till att vi aldrig glömmer hur vikigt det är att ta användning av de viktiga styrdokumenten i som vi lärare har att förhålla oss till. Genom att läsa dokumenten noga och sedan tolka innehållet kan man känna sig trygg i sina didaktiska val av undervisningsinnehåll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Didaktik
Religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/7818 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics