Varför väljer en del patienter smärta? En litteraturstudie om patientrelaterade hinder vid farmakologisk smärtlindring inom palliativ vård

DSpace Repository

Varför väljer en del patienter smärta? En litteraturstudie om patientrelaterade hinder vid farmakologisk smärtlindring inom palliativ vård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför väljer en del patienter smärta? En litteraturstudie om patientrelaterade hinder vid farmakologisk smärtlindring inom palliativ vård
Author Dahlberg, Jolanta
Date 2009
English abstract
Many patients in palliative care today don´t get adequate pain relief. A contributing cause of this is that they experience such fear of the analgesics in use that they choose either to completely avoid pain management or to have it partially. The purpose of this review was to identify the most common patient related barriers to pharmacologic pain relief in palliative care and to investigate how these barriers affect the patient´s choice to go through pain treatment. The results showed that the most frequent barriers were a fear that the pain indicates that the illness has become worse, a fear of addiction, tolerance, secondary effects, morphine and injections together with a stoic or fatalistic belief. Furthermore the fear of distracting the physician was a barrier together with the wish to be a "good" patient who doesn´t complain about pain. The factors which determined the patients´will to undergo pain treatment were the number of barriers and what kind of barriers. Another thing that matters was the nurses´treatment of the patient when he was in need of pain relief.
Swedish abstract
Flera av de patienter som vårdas palliativt idag är inte adekvat smärtlindrade. En bidragande orsak till detta är att en del patienter upplever en sådan rädsla för det analgetika som används att de väljer att inte alls eller inte fullständigt genomgå smärtbehandling. Denna litteraturstudie hade som syfte att identifiera de vanligast förekommande patientrelaterade hindren vid farmakologisk smärtlindring inom palliativ vård, samt att undersöka hur dessa barriärer påverkade patientens vilja att genomgå smärtbehandling. Resultaten visade att de vanligast förekommande hindren var en rädsla för att smärta indikerar att sjukdomen har förvärrats, en rädsla för missbruk, tolerans, biverkningar, morfin och injektioner samt en stoisk eller fatalistisk uppfattning. Vidare utgjorde en rädsla för att distrahera läkaren ett hinder samt vilja att vara en "duktig" patient som inte klagar över smärta. De faktorer som avgjorde patientens vilja att genomgå smärtbehandling var antalet barriärer patienten upplevde samt vilka de var. Av betydelse var även sjukvårdspersonalens bemötande av patienten då denna var i behov av smärtlindring.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject farmakologisk smärtlindring
hinder
orsak
palliativ vård
patient
smärta
Handle http://hdl.handle.net/2043/7823 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics