Samhällsförändringar kan orsaka orala problem.

DSpace Repository

Samhällsförändringar kan orsaka orala problem.

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Samhällsförändringar kan orsaka orala problem.
Author Unell, Lennart ; Johansson, Anders ; Carlsson, Gunnar E ; Fernberg, Ola ; Halling, Arne ; Ordell, Sven ; Söderfeldt, Björn
Date 2004
Swedish abstract
Förändringar i samhället, till exempel ökad stress i arbetslivet, försäm-rade ekonomiska förhållanden och förändringar inom hälso- och sjuk-vården tycks öka förekomsten av tandvärk och orofaciala smärtsym-tom. För närvarande saknas dock systematiska studier som kan beläg-ga sådana fynd. I Örebro och Östergötlands län kontaktade man samtliga 50-åringar år 1992 och år 2002. Totalt svarade 6 343 respek-tive 5 798 (svarsfrekvens 71 och 70 procent) av de båda kohorterna på de frågeformulär som skickades ut. Av svaren framgår att det skett påtagliga förändringar i så väl demografiska förhållanden som arbets-livsförhållanden samt allmän och oral hälsa under 10-årsperioden. Prevalensen av en rad intraorala symtom samt symtom som kan rela-teras till störningar i tuggsystemet ökade avsevärt under perioden. Ökningen av orofaciala symtom bör uppmärksammas både av sam-hället och tandvården.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/1511/Unell_... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;15
Volume 96
ISSN 0039-6982
Pages 4
Page 44-47
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/7834 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics