Varje familj är unik. Sjuksköterskors föreställningar om och erfarenheter av familjen i vården.

DSpace Repository

Varje familj är unik. Sjuksköterskors föreställningar om och erfarenheter av familjen i vården.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Varje familj är unik. Sjuksköterskors föreställningar om och erfarenheter av familjen i vården.
Author Berglund, Josefin ; Modigh, Sara
Date 2009
English abstract
The time that patients spend in hospital is progressively decreasing which shifts the responsibility for patient care to the family. As a result this increases the demand on nurses during their interaction with families. The aim of this qualitative interview study was to illuminate nurses’ conceptions about and experiences of families and the family’s role in health care. Six individual interviews were conducted with nurses from two medical wards. The interview material was analyzed by using qualitative content analysis. The results showed that nurses were not unanimous about what constitutes a family and viewed the family both as a resource and a hindrance. The nurses felt that they had a responsibility for both the family and the patient but due to time pressure and the fact that the patient was the main focus of their work, the family had a low priority. This study shows that nurses both influence and are influenced by the family and become part of an integrated family system. It is therefore not possible to disregard the nurses’ responsibility for the family and the relationship between the nurse and the family needs to be discussed further. Keywords: conceptions, content analysis, experiences, family, interview, nurse, system theory
Swedish abstract
Den tid som patienter vårdas på sjukhus blir kortare och kortare vilket gör att ansvaret förflyttas till familjen. Detta ställer samtidigt krav på sjuksköterskan i mötet med familjen. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att belysa sjuksköterskors föreställningar om och erfarenheter av familjen och familjens roll i vården. Sex individuella intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på två medicinska avdelningar och intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor inte har en enhetlig definition av vad en familj är och betraktar familjen både som en resurs och ett hinder. Sjuksköterskorna uttrycker att de även har ansvar för familjen men på grund av tidsbrist och för att patienten uppfattas som primärt fokus för arbetet bortprioriteras familjen. Studien visar att sjuksköterskan både påverkar och blir påverkad av familjen och då blir en del av det cirkulära familjesystemet. Det är därför inte möjligt att bortse från sjuksköterskans ansvar för familjen, vilket kräver vidare reflektion och diskussion kring relationen mellan sjuksköterska och familj. Nyckelord: erfarenheter, familj, föreställningar, innehållsanalys, intervjustudie, sjuksköterska, systemteori
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject erfarenheter
familj
föreställningar
innehållsanalys
intervjustudie
sjuksköterska
systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/7837 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics