Postoperativ smärta efter gynekologisk kirurgi

DSpace Repository

Postoperativ smärta efter gynekologisk kirurgi

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tebini, Chaima
dc.contributor.author Petersson, Sara
dc.date.accessioned 2009-02-20T07:40:22Z
dc.date.available 2009-02-20T07:40:22Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7838
dc.description Syftet med denna studie var att undersöka patientens upplevelse av smärta efter gynekologisk operation. Studien avsåg även att undersöka patientens inställning till alternativa smärtlindringsmetoder. Metoden var en intervjustudie med en semistrukturerad intervjuguide. Sex patienter från en postoperativ gynekologisk avdelning intervjuades. Materialet analyserades med en innehållsanalytisk ansats och resulterade i fem huvudkategorier: Fysisk smärta och oro, tidigare erfarenheters påverkan, betydelsen av preoperativa förberedelser, sjukhusvistelsens påverkan och inställningen till alternativa smärtlindringsmetoder. Resultatet visade att den postoperativa smärtupplevelsen är individuell och beror på många olika faktorer. Smärta och oro postoperativt är omöjliga att urskilja från varandra och det kausala sambandet är inte alltid tydligt. Andra fynd som upptäcktes i resultatet är att sjuksköterskan sällan tar hänsyn till oro och andra psykiska faktorer vid smärtbedömningen. Patienternas inställning till alternativa smärtlindringsmetoder var positiv, då det ansågs ge avslappnande och därmed smärtlindrande effekt. För att förbättra den postoperativa smärtupplevelsen kan det ses som önskvärt om sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet tog större hänsyn till psykiska faktorer som påverkar den postoperativa smärtan. Även användandet av alternativa smärtlindringsmetoder som komplement till den farmakologiska smärtbehandlingen hade förmodligen kunnat påverka smärtupplevelsen positivt. en
dc.description.abstract The purpose of this study was to examine the patient’s experience of pain after gynecological surgery. The study was also examining the patient’s attitude towards alternative pain relief methods. The method was an interview study with a semi-structured interview guide. Six patients from a postoperative gynecological department were interviewed. The material was analyzed with a content analytical approach and resulted in five main categories: physical pain and anxiety, the impact of past experiences, the importance of pre-operational preparations, the effect of hospitalization and attitudes towards alternative pain relief methods. The results showed that the postoperative pain experience is individual and depends on many factors. Pain and anxiety postoperatively is impossible to distinguish from each other and the causal relationship is not always clear. Other findings are that the nurse, in pain assessment, seldom takes anxiety and other psychological factors into account. The patients' attitudes towards alternative methods of pain relief were positive, as it was considered to provide relaxing and there fore pain relieving effect. In order to improve the postoperative pain experience, it would be desirable if the nurse in the nursing work had in mind the psychological factors that influence the postoperative pain. The use of alternative pain relief methods as a supplement to the pharmacological pain treatment could possibly also affect the experience of pain positively. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Alternativa smärtlindringsmetoder en
dc.subject gynekologi en
dc.subject intervjustudie en
dc.subject oro en
dc.subject postoperativ smärta en
dc.title Postoperativ smärta efter gynekologisk kirurgi en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
C-uppsats

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics