Det ska vara en positiv upplevelse - Pedagogens roll i bildskapande aktiviteter

DSpace Repository

Det ska vara en positiv upplevelse - Pedagogens roll i bildskapande aktiviteter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det ska vara en positiv upplevelse - Pedagogens roll i bildskapande aktiviteter
Author Eggert, My ; Ekberg, Camilla
Date 2009
Swedish abstract
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka pedagogernas utgångspunkter i bildskapandet. Vi har försökt ta reda på detta genom att undersöka pedagogernas roller i barnens bildskapande och på vilket sätt de uttrycker att bildskapande kan vara en viktig aktivitet gällande barnens sociala utveckling och identitetsskapande. Genom kvalitativa intervjuer med pedagogerna samt observationer av bildskapandeaktiviteter har vi i analysen kopplat pedagogernas roller under skapandeprocessen till olika teorier och traditioner. I vår litteraturgenomgång ger vi en historisk sammanfattning av bildskapandet i den svenska förskolan. Därefter redogör vi för tidigare forskning som står i relevans till vår undersökning. Vi åskådliggör hur bildskapandet fångas upp i läroplanerna. Sedan presenterar vi de teorier som vi i analysen använder oss av. Vi har summerat pedagogintervjuerna samt presenterat observationernas förlopp. Resultatet visar på att alla pedagogerna ser att social utveckling och identitetsskapande hänger samman med de bildskapande akti¬viteterna. Vi har dragit slutsatsen att pedagogerna betonar vikten av barnens skapande på egen hand för den sociala utvecklingen. Inom barnens eget skapande är processen det primära för pedagogerna medan det i det planerade skapandet är både processen och produkten som är av vikt, då dessa verk får pryda väggarna på förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bildskapande
social utveckling
identitetsskapande
förskola
pedagoger
läroplaner
traditioner
styrning och guidning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7846 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics