Språkstörning i kombination med flerspråkighet - En text- och bildanalys av Nya Lundamaterialet och Nya SIT

DSpace Repository

Språkstörning i kombination med flerspråkighet - En text- och bildanalys av Nya Lundamaterialet och Nya SIT

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkstörning i kombination med flerspråkighet - En text- och bildanalys av Nya Lundamaterialet och Nya SIT
Author Edh, Emma ; Faxius, Sofie
Date 2009
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om språkstörning i kombination med flerspråkighet. Vi gör en text- och bildanalys av två testmaterial, Nya Lundamaterialet och Nya SIT. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om och i så fall på vilka sätt dessa tester ger barn med annat modersmål än svenska förutsättningar att utföra testet. De frågor som ligger till grund för detta arbete är: Hur är testmaterialen konstruerade? Hur är bedömningsmaterialet utformat vad gäller hänsynstagande till kultur, etnicitet och flerspråkighet? Vad är det som bedöms i de tester som logopedmottagningen använder sig av vid en misstänkt språkstörning? De metoder vi har använt oss av för att kunna besvara våra frågeställningar är text- och bildanalys och intervjuer. Den tidigare forskning som presenteras berör språkstörning, konsekvenser av att testa barns språkutveckling samt samhällets till synes ökade behov av att ställa diagnoser. De teoretiska utgångspunkterna har varit Michel Foucaults teori om normalitet och avvikelser samt processbarhetsteorin som är en teori om andraspråksinlärning. Vår slutsats i arbetet är att testerna ej tar hänsyn till kultur, etnicitet och flerspråkighet, men testens syfte att kartlägga och bedöma barns språkliga förmåga framför allt fonologi, morfologi och syntax samt att ge en bild av barnets språkliga förmåga uppfylls.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkstörning
flerspråkighet
normalitet
avvikelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/7853 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics