Barns tankar om sophantering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns tankar om sophantering
Author Dahl, Christina ; Johnsson, Anna-Lena
Date 2009
Swedish abstract
Vårt examensarbete har som syfte att undersöka förskole- och grundskolebarns föreställningar om källsortering samt sophantering. Syftet är även att ta reda på hur barn tänker om ämnet sopor/skräp, vad är skräp enligt dem och varför sorterar vi våra sopor? Examensarbetet utgår ifrån kvalitativa intervjuer av tio barn från förskolan respektive grundskolan. Efter bearbetning av intervjusvaren presenterar vi dem i stapeldiagram där man kan se likheter och skillnader mellan ålderskategorierna. Därefter har vi genomfört olika jämförelser bland några av barnen för att se om det är ålder, kunskaper eller intresse som är beroende av vad barnen svarar. Resultatet av vår undersökning visar att grundskolebarnen har i stora drag mer kunskap om sophantering än förskolebarnen. Slutsatsen vi kan dra av vår undersökning är att åldern egentligen inte har någon större betydelse för kunskapen utan vi har kommit fram till att det handlar till stor del om intresse och engagemang för kunskapsområdet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns tankar
förskolebarn
grundskolebarn
intervjuer
jämförelser
källsortering
sopor
återvinning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics