"Det är ju jag som är huvudpersonen!"

DSpace Repository

"Det är ju jag som är huvudpersonen!"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det är ju jag som är huvudpersonen!"
Author Ottosson, Anna ; Fällman, Helena
Date 2009
English abstract
The ward round is the marketplace for information and communication exchange between patients and healthcare professionals. Studies have shown an asymmetrical balance in the communication flow during the round. Healthcare professionals, in particular physicians are shown to have the most part of the communication during rounds, whereas patients only contributed with a small part. The role of the nurse during rounds has been described as relatively passive and quiet. Asymmetry has been used to describe the role of the patient leaving him or her in the bottom of the hospital hierarchy. Literature and studies used in the background suggests that continuous patient adjusted information and active listening by professionals would lead to a greater equality when it comes to the balance of communication and the exchange of information during rounds. The aim of this study is to investigate how patients in an oncology ward experience the round. The method used was qualitative semi structured interviews. The central research questions were to investigate the patient’s experience of the communication during the round, if the patients experience participation during the round and how the patient experience meaning of the presence of the nurse during rounds. Our result shows that the respondents felt that the communication was working well during the round. The respondents expressed that they participated during the round by asking questions. The respondents did not feel that the nurse had a special meaning for them personally during the round, but they did feel that the nurse in general had a meaningful role during the round. Other findings in the results concerning the integrity of patients and lack of time on behold of the professionals are also included.
Swedish abstract
Ronden är en marknadsplats för utbyte av kommunikation mellan patienter och sjukvårdspersonal. Tidigare forskning har visat på ett asymmetriskt kommunikationsflöde under ronden där sjukvårdspersonalen och då framförallt läkaren varit den part som kommunicerat mest och patienten minst. Sjuksköterskans roll har beskrivits som tillbakadragen och relativt passiv i rondsammanhang. Asymmetrin återkommer också i den beskrivning av patientrollen där denne således befinner sig längst ned i sjukvårdshierarkin. Kontinuerlig patientanpassad information och ett aktivt lyssnande hos personalen leder enligt studerad litteratur och forskning till ett mer jämlikt kommunikationsflöde och informationsutbyte under ronden. Studies syfte är att undersöka patientens upplevelse av ronden på en onkologisk avdelning. Metoden som har använts är halvstrukturerad kvalitativ intervju. De centrala frågeställningarna har varit att undersöka hur patienten upplever att kommunikationen fungerar under ronden, om patienten upplever delaktighet under ronden samt att söka svar på hur patienten upplever betydelsen av sjuksköterskans närvaro under ronden. Av resultaten framkommer att respondenterna överlag tycker att kommunikationen fungerar väl under ronden. Respondenterna upplever även delaktighet under ronden och från deras sida manifesterades detta i form av frågeställande. Det framgick av resultatet att respondenterna inte upplevde att sjuksköterskan hade någon speciell betydelse för dem personligen under ronden, däremot framkom att respondenterna upplevde att sjuksköterskans roll i allmänhet under ronden var betydelsefull. I resultatet framkom även två intressanta bifynd som berörde integritet och tidsbrist.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject vårdavdelning
delaktighet
information
kommunikation
onkologisk patient
sjuksköterska
rond
Handle http://hdl.handle.net/2043/7869 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics