Att sluta röka inom vården; En enkätstudie bland patienter

DSpace Repository

Att sluta röka inom vården; En enkätstudie bland patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att sluta röka inom vården; En enkätstudie bland patienter
Author Lundgren, Fabian ; Hedlund, Nils
Date 2009
English abstract
Smoking is one of the most common risk factors for heart and vascular diseases in Sweden. There are many scientifically proven methods to quit smoking. Among the well established ones are counselling and Motivational Interviewing together with different nicotine replacement therapies. The aim of this study was to investigate the support smoking patients are given not to smoke at ward 10 at UMAS. The chosen method is a survey study and the result is presented as quantitative data. The respondents are patients who were present at the ward (n = 75) during the two weeks when data was collected. It is a non-probability sample, a consecutive selection. The result shows that a large number of patients are not asked if they smoke. It is also more common to ask men than women if they smoke. Among the smoking patients nicotine replacement therapy is the most frequent method offered to stay off smoking. Further on the result shows that several of the patients who answered that they did not smoke were previous smokers. Considering the size of data collected the conclusions made in the study should be looked upon tentatively. For the same reason there is no possibility to generalize the result and convert it on to other areas.
Swedish abstract
Rökning är en av de vanligaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom i Sverige. Det finns ett flertal vetenskapligt underbyggda metoder för att sluta röka. Rådgivning och motiverande samtal kring rökavvänjning, samt nikotinersättningsmedel är väl utarbetade metoder. Syftet är att undersöka vilket stöd till rökfrihet som rökande patienter får på avdelning 10 på UMAS. Metoden är en enkätstudie och resultatet presenteras genom kvantitativ data. Urvalet består av de patienter som befann sig på avdelningen (n = 75) de två veckor som studien genomfördes. Urvalet är ett icke slumpmässigt, ett konsekutivt, urval. Resultatet av studien visar att ett stort antal patienter inte tillfrågas i fall de är rökare. Det är också vanligare att män tillfrågas i fall de röker än kvinnor. Bland rökande patienter var nikotinersättningsmedel den vanligaste metoden som erbjudits för att vara rökfri. Vidare visar resultatet att flera av de patienter som svarat att de inte är rökare, tidigare har rökt. Då materialet som ligger till underlag för studiens resultat är litet bör slutsatserna av studien betraktas med försiktighet. Av samma anledning kan inte heller resultatet av studien anses vara generaliserbart för populationen och bör därför inte överföras på annan verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Enkätstudie
motiverande samtal
nikotinersättningsmedel
rökare
rökavvänjning
Motivational Interviewing
nicotine replacement therapy
smoker
smoking cessation
survey study
Handle http://hdl.handle.net/2043/7899 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics