Att sluta röka inom vården; En enkätstudie bland patienter

DSpace Repository

Att sluta röka inom vården; En enkätstudie bland patienter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundgren, Fabian
dc.contributor.author Hedlund, Nils
dc.date.accessioned 2009-02-27T08:01:05Z
dc.date.available 2009-02-27T08:01:05Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7899
dc.description Rökning är en av de vanligaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom i Sverige. Det finns ett flertal vetenskapligt underbyggda metoder för att sluta röka. Rådgivning och motiverande samtal kring rökavvänjning, samt nikotinersättningsmedel är väl utarbetade metoder. Syftet är att undersöka vilket stöd till rökfrihet som rökande patienter får på avdelning 10 på UMAS. Metoden är en enkätstudie och resultatet presenteras genom kvantitativ data. Urvalet består av de patienter som befann sig på avdelningen (n = 75) de två veckor som studien genomfördes. Urvalet är ett icke slumpmässigt, ett konsekutivt, urval. Resultatet av studien visar att ett stort antal patienter inte tillfrågas i fall de är rökare. Det är också vanligare att män tillfrågas i fall de röker än kvinnor. Bland rökande patienter var nikotinersättningsmedel den vanligaste metoden som erbjudits för att vara rökfri. Vidare visar resultatet att flera av de patienter som svarat att de inte är rökare, tidigare har rökt. Då materialet som ligger till underlag för studiens resultat är litet bör slutsatserna av studien betraktas med försiktighet. Av samma anledning kan inte heller resultatet av studien anses vara generaliserbart för populationen och bör därför inte överföras på annan verksamhet. en
dc.description.abstract Smoking is one of the most common risk factors for heart and vascular diseases in Sweden. There are many scientifically proven methods to quit smoking. Among the well established ones are counselling and Motivational Interviewing together with different nicotine replacement therapies. The aim of this study was to investigate the support smoking patients are given not to smoke at ward 10 at UMAS. The chosen method is a survey study and the result is presented as quantitative data. The respondents are patients who were present at the ward (n = 75) during the two weeks when data was collected. It is a non-probability sample, a consecutive selection. The result shows that a large number of patients are not asked if they smoke. It is also more common to ask men than women if they smoke. Among the smoking patients nicotine replacement therapy is the most frequent method offered to stay off smoking. Further on the result shows that several of the patients who answered that they did not smoke were previous smokers. Considering the size of data collected the conclusions made in the study should be looked upon tentatively. For the same reason there is no possibility to generalize the result and convert it on to other areas. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Enkätstudie en
dc.subject motiverande samtal en
dc.subject nikotinersättningsmedel en
dc.subject rökare en
dc.subject rökavvänjning en
dc.subject Motivational Interviewing en
dc.subject nicotine replacement therapy en
dc.subject smoker en
dc.subject smoking cessation en
dc.subject survey study en
dc.title Att sluta röka inom vården; En enkätstudie bland patienter en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics