Flyktingbarn i skolan - Pedagogens förhållningssätt i förberedelseklass

DSpace Repository

Flyktingbarn i skolan - Pedagogens förhållningssätt i förberedelseklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flyktingbarn i skolan - Pedagogens förhållningssätt i förberedelseklass
Author Kjellén, Lisa
Date 2009
English abstract
Title: Refugee children at school - Teacher´s attitude in preparations class
Swedish abstract
Titel: Flykting barn i skolan – Pedagogens förhållningssätt i förberedelseklass. Författare: Lisa Kjellén Denna uppsats handlar om två pedagogers arbete i förberedelseklass. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka faktorer som påverkar pedagogens förhållningssätt och vilka möjligheter och hinder som kan uppstå i relationen med flyktingbarnen. Jag har i min empiriska studie valt att intervjua två pedagoger som arbetar i en förberedelseklass år 1-3 och år 6-9. För att kunna undersöka på vilket sätt de undervisar och bemöter barnen har jag även observerad deras arbetssätt i klassrummet. Att arbeta som lärare i en förberedelseklass innebär att hitta strategier och tillvägagångssätt för att överbrygga bristen på ett gemensamt språk och kulturella skillnader i undervisningen. De barn läraren möter i förberedelseklassen och dess familjer har ibland varit med om upplevelser av krig och förföljelse vilket inverkar på både barnet beteende i skolan. Att föräldrar mår psykiskt dåligt innebär att de inte alltid orkar vara en stöttande förälder, därför blir läraren betydelsefull för barnet och någon som kan bekräfta och stödja barnet i deras nya tillvaro. Den forskningslitteratur jag har använt ger en bra sammanfattande bild av vad det innebär att vara flykting och den problematik som det kan innebära. De teorier jag använt mig av när det handlar barns språkutveckling är Cummins teori om andraspråkelevers kunskapsinlärning och Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Frågeställningar: • Vilka faktorer påverkar pedagogernas arbete med flyktingbarn i förberedelseklass? • Vilka strategier utvecklar pedagogerna för att möta dessa barn?
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject flyktingbarn
förberedelsklass
traumatiska upplevelser
kulturella skillnader
Handle http://hdl.handle.net/2043/7903 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics