Understanding what it means to be a Montessori teacher : teachers reflections on their lives and work

DSpace Repository

Understanding what it means to be a Montessori teacher : teachers reflections on their lives and work

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Understanding what it means to be a Montessori teacher : teachers reflections on their lives and work
Author Malm, Birgitte
Date 2003
English abstract
The overall aim of this study has been to come to a better understanding of what it means to be a Montessori teacher, by getting a group of Montessori teachers to reflect on their lives and work. Data exploration has comprised journals, interviews, written reflections and collaborative con-textual analysis. Analysis of the teachers? occupational life histories and the findings as a whole have been used to shed light on: ?Values and specific aspects of the philosophy of Montessori edu-cation that primarily attract teachers to this profession. ?Ways in which teachers? conceptions of their professional roles reflect their own personal values, beliefs and convictions. ?Teachers? views regarding the role of Montessori education to-day and in the future. Eight female Montessori primary school teachers participated in the study. Findings reveal that the strengths of the Montessori method lie in its focus on philosophical awareness, the holistic approach and a genuine ethic of care. Montessori?s fundamental educational principles are also in alignment with the current Curriculum for Compulsory Schools (Lpo 94). On the other hand, difficulties are experienced due to conflicting tradi-tional/contemporary interpretations of Montessori theory and practice and a general lack of collaboration among Montessori teachers. Open discussion and a sharing of ideas and experiences would help Montessori teachers come to terms with how to apply fundamental principles in new ways without the fear of losing an educational ?identity?. The Montessori teachers in this study reflect this attitude. Tendencies toward continu-ity/meaningful change in education depend to a great extent on the ways in which teachers are able to critically reflect about how they think and what they do. Taking seriously what teachers have to say is in fact essen-tial in order to understand the forces that, among other things, govern and sway teachers? inner as well as outer motivations, something of relevance and concern to all involved in teaching and educational processes.
Swedish abstract
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att utveckla en bättre förståelse om vad det innebär att vara montessorilärare. Utgångspunkten är lärarnas egna liv och verksamhetsberättelser. Insamling av data har skett genom loggböcker, intervjuer, skriftliga reflektioner och diskussioner. Analys av lärarnas livsberättelser i samband med övriga data har granskats för att belysa grundläggande värderingar, lärarrollen och fram-tida perspektiv. Åtta kvinnliga montessorilärare deltog i studien. Det visar sig att Montessorimetodens styrka ligger i en välutvecklad filosofisk medveten-het, ett holistiskt perspektiv och en genuin känsla av omsorg. Montesso-ris grundläggande principer stämmer väl överens med den nu gällande läroplanen (Lpo 94). Svårigheter är motstridiga tolkningar av montessoris teori och praktik och en allmän brist på samarbete mellan lärare. En mer öppen diskussion och ett delgivande av idéer och erfarenheter bland montessorilärare borde leda till att grundläggande principer kan applice-ras på nya och innovativa sätt, utan att montessoris ?identitet? går förlo-rad. Detta synsätt delas av montessorilärarna i denna studie. Tendenser mot att hålla fast vid det gamla eller att bidra till menings-full förändring beror till stor del på lärarnas förmågor att kritiskt granska den egna verksamheten. Genom att ta lärares röster på allvar kan en dju-pare förståelse uppnås för krafter, som styr lärarnas motiv och handling-ar. Det metodologiska angreppssättet är av relevans för alla som är in-tresserad av lärande och utbildning.
Publisher School of Education, Malmö University
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences;5
Avhandlingar från Lärarutbildningen vid Malmö högskola;5
ISSN 1651-4513
ISBN 91-85042-02-1
Pages 220
Language eng (iso)
Subject Montessori teacher
Livsberättelser
Montessori
Lärarrollen
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Handle http://hdl.handle.net/2043/7924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics