Snabbhet. Ett avgörande moment i elitfotboll. En studie om forskning, utbildning och praktiskt utförande av snabbhetsträning i svensk elitfotboll. - Speed - a crucial moment in elite soccer. A study on research, education and practical execution of explosive training in elite Swedish soccer.

DSpace Repository

Snabbhet. Ett avgörande moment i elitfotboll. En studie om forskning, utbildning och praktiskt utförande av snabbhetsträning i svensk elitfotboll. - Speed - a crucial moment in elite soccer. A study on research, education and practical execution of explosive training in elite Swedish soccer.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Snabbhet. Ett avgörande moment i elitfotboll. En studie om forskning, utbildning och praktiskt utförande av snabbhetsträning i svensk elitfotboll. - Speed - a crucial moment in elite soccer. A study on research, education and practical execution of explosive training in elite Swedish soccer.
Author Crépin, Fredrik
Date 2008
English abstract
Aim: The objective of the study is to examine the Swedish soccer players movement patterns to justify the importance of high-intensity and sprint training, and further to analyse the priority and the value of this training in the scientific literature, in trainers education and in practice. Method: The concept of high-intensity and sprint training is analyzed from three angles; Research, Education and the Practical execution perspective. The research perspective has been analyzed through the relevant results in the field. The education perspective has been analyzed according to the Swedish Football Federation trainer education and the practical performance has been analyzed by a interview study on relevant coaches in Swedish professional soccer teams. These perspectives have been discussed against each other in a model that can be viewed as a ladder of knowledge, where information and knowledge is generated by research, where education serves as a link and where the practical performance reflects the knowledge and competency development that has taken place over time. Conclusion: High-intensity sprints can be shown to be substantially increased by functional training. Both the research and the literature in coach education shows that improvements can be achieved by isolated sprint training or through relevant resistant training, but that the most optimal is to train this aspect in soccerspecific situations with the ball. Yet it seems that this still has a low priority in practice. The coaches in the study carries out mainly isolated sprint exercises without the ball. Although the explosive capacity is a fresh product that continuously needs to be stimulated, the trainers explains that they do not implement form of training at all during pre-season.
Swedish abstract
Bakgrund: Syftet med studien var att undersöka svenska fotbollsspelares rörelsemönster och kravprofil för att analysera betydelsen av explosivitets- och snabbhetsträning och dessutom analysera prioriteten och värdet av den här träningen i den vetenskapliga litteraturen, i tränarutbildningen och i praktiken. Metod: Begreppet snabbhetsträning har analyserats utifrån tre perspektiv; Forskningens, Utbildningens och det Praktiska utförandets perspektiv. Forskningsperspektivet har analyserats genom relevanta forskningsresultat inom området. Utbildningsperspektivet har analyserats utifrån Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning och det Praktiska utförandet har analyserats genom en intervjustudie med representativa tränare i svensk elitfotboll. Dessa perspektiv har ställts mot varandra i en modell som skall ses som en kunskapsstege där information och kunskap skapas genom forskning, där utbildningen fungerar som länk och där det praktiska utförandet speglar den kunskapsinhämtning och kompetensutveckling som skett över tid. Resultat: Explosiviteten kan bevisligen ökas väsentligt genom funktionell träning. Både forskningen och kurslitteraturen till tränarutbildningen visar att förbättringar kan nås genom isolerad snabbhetsträning i t.ex. sprintövningar eller genom relevant styrketräning men att det mest optimala är att träna snabbhetsförmågan i fotbollsspecifika situationer med boll. Ändå verkar det fortfarande vara underprioriterat i praktiken Tränarna i studien genomför främst isolerade snabbhetsövningar utan boll. Trots att den explosiva förmågan är en färskvara som kontinuerligt behöver stimuleras, förklarar tränarna att de inte genomför någon form av snabbhetsträning under försäsongen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject explosivitet
snabbhet
fotboll
träning
utbildning
high-intensity training, education
sprints
soccer
Handle http://hdl.handle.net/2043/7938 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics