Äldres orala hälsa. En litteraturstudie om sjuksköterskans och medarbetares syn på det försummade området i omvårdnaden

DSpace Repository

Äldres orala hälsa. En litteraturstudie om sjuksköterskans och medarbetares syn på det försummade området i omvårdnaden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Äldres orala hälsa. En litteraturstudie om sjuksköterskans och medarbetares syn på det försummade området i omvårdnaden
Author Johansson, Martina ; Olsson, Annelie
Date 2009
English abstract
The mouth is an essential organ to older people concerning their physical, mental and social well-being. The aim of this study was to compile nurse’s view on which factors and conditions that matters the performance of oral care. The method was a literature study. The result showed that there was a lack of knowledge, failing of routines, lack of time, lack of assessment tools, oral health to prevent diseases, ethical dilemmas and collaboration with dental care have a important meaning to oral care performance. The lack of knowledge considered to be the core why the oral care of aged were neglected. It also emerged that the oral care was neglected by nursing staff and that an insufficient cooperation between different professions and instances.
Swedish abstract
Munnen är ett viktigt organ vad gäller äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Syftet med studien är att sammanställa sjuksköterskans syn på vilka faktorer och förhållande som spelar in på hur den orala vården utförs på äldre. Metoden för studien är en litteraturstudie. Resultatet visade att kunskapsbrist, rutinbrist, tidsbrist, utvärderingsredskap, oral hälsa i syfte att förebygga sjukdomar, etiska dilemma och samarbete med tandvården hade en stor betydelse för hur den orala vården utfördes. Kunskapsbristen ansågs vara kärnan till varför de äldres orala vård försummades av vårdpersonalen. Det framkom också att munvården var ett bortprioriterat område i sjukvården och att det fanns ett bristfälligt samarbete mellan olika yrkeskategorier och olika instanser.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject aged
oral care
oral health
nursing
nurse
munvård
omvårdnad
oral hälsa
sjuksköterska
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/7953 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics