Pedagogers tankar om tvåspråkiga klasser / Teacher’s thoughts about bilingual classes

DSpace Repository

Pedagogers tankar om tvåspråkiga klasser / Teacher’s thoughts about bilingual classes

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tankar om tvåspråkiga klasser / Teacher’s thoughts about bilingual classes
Author Kaba, Valbona
Date 2009
English abstract
My purpose with this thesis is to gain deeper knowledge in the bilingual classes are and the perception educators working in a bilingual class, the answer to their ways. I have looked closely at two multicultural schools working bilingual. I have used myself of qualitative interviews with educators to get a broader knowledge of how teaching is carried out and to get an idea of what teachers have to approach and experience in bilingual classes. I have interviewed four educators who have extensive experience of working with second language learners when they have worked in multicultural schools in several years. The results of my interviews were relatively similar when teachers believe that the mother tongue is very important for the child's second language. Educators agreed that bilingual classes is an advantage for second language students because of the intensive language instruction assists students in their second language learning. For the rest, educators to strengthen students' mother tongue teaching identity.
Swedish abstract
Mitt syfte med denna uppsats är att få djupare kunskap i vad tvåspråkiga klasser innebär och vilken uppfattning pedagogerna som arbetar i en tvåspråkig klass har angående deras arbetsätt. Jag har tittat närmare på två mångkulturella skolor som arbetar tvåspråkigt. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med pedagoger för att få en bredare kunskap om hur undervisningen genomförs och för att få en uppfattning om vad pedagogerna har för syn och erfarenheter kring tvåspråkiga klasser. Jag har intervjuat fyra pedagoger som har stor erfarenhet av att jobba med andraspråkselever då de har arbetat på mångkulturella skolor i flera år. Resultaten av mina intervjuer blev relativt lika då lärarna anser att modersmålet har stor betydelse för barnets andraspråksutveckling. Pedagogerna var eniga om att tvåspråkiga klasser är en fördel för andraspråkselever eftersom den intensiva modersmålsundervisningen underlättar för eleverna vid andraspråksinlärningen. För övrigt anser pedagogerna att modersmålsundervisningen stärker elevernas identitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bilingual
home language
Handle http://hdl.handle.net/2043/7962 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics