Declaration of energy – Which consequences are there for the consumer, the real estate agent and the conveyance of real estate?

DSpace Repository

Declaration of energy – Which consequences are there for the consumer, the real estate agent and the conveyance of real estate?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Declaration of energy – Which consequences are there for the consumer, the real estate agent and the conveyance of real estate?
Author Lindberg, Lukas
Date 2009
English abstract
This paper is focusing on declaration of energy in relation to conveyance of real property and what it means to the consumer, real estate agent and the mediating process. Therefore has two real estate agents and a representative of Boverket been interviewed, to give there opinion of the matter. A representative for the energy experts was also to give his opinion, but he disappeared during the interviewing phase. From January 1, 2009 there is a demand that all buildings, which belongs to a real estate that is sold, are to be energy declared. This demand is presented in the law of declaration of energy in buildings, which is based on an EC-directive from 2002. Legal advisers have been asked to give a clearer answer to some matters during the working process. In connection to the declaration of energy it is common that an energy inspection is required, which is performed by an energy expert. The energy inspection and declaration of energy involves a small fee, which is tax-deductible, for the real estate owner. When the declaration of energy has been accomplished the result is sent to Boverket on an electronic form for registration. From the result referential numbers and in proposals for measures can be read, to make it possible for buyers to compare different buildings and for home owners to improve the energy performance of the home and to lower the enclosing costs. The costs that the performance of the propositions for measures would mean can lead to attempts of bargaining. Therefore it is important that real estate agent informs his clients both of the demand for declaration of energy but also that the purpose of it is not to find faults in the property. The obligations of the real estate agent also extends to making clauses which confirms what the parties has agreed in connection to the conveyance of real property. For example who is responsible of and paying for the declaration of energy or possible an inspection clause. The last one is complicated to produce and the real estate agent risks getting warned, if its meaning is ambiguous, by real estate committee. But as the real estate agents is to work for that the declaration of energy is performed in plenty of time before the sale the occurrence of these kind of clauses should be minimized. Today the declaration of energy means one more step fore all parties involved in the mediating process and risks of discussions and bargaining. Its purpose however, to promote an efficient use of energy and a good indoor environment, authorizes its existence.
Swedish abstract
Uppsatsen fokuserar på energideklaration i samband med överlåtelse, och vad den innebär för konsumenten, fastighetsmäklaren och förmedlingsprocessen, av småhus. Därför har två fastighetsmäklare samt representant från Boverket intervjuats, för att ge sin åsikt om ämnet. En representant för energiexperterna skulle även ge sin syn på ämnet, men försvann under tider för intervjuerna. Från och med 1 januari, 2009 är det krav på att alla byggnader, som tillhör en fastighet vilken säljs, skall energideklareras. Detta krav framförs i Lagen om energideklaration för byggnader, som i sin tur grundar sig i ett EG-direktiv från 2002. Under arbetet har även sakkunniga tillfrågats i syfte att ge ett klarare besked i vissa frågor. I samband med energideklarationen är det vanligt att byggnaden behöver besiktigas utav ackrediterad besiktningsman. Energibesiktningen och energideklarationen innebär en mindre, avdragsgill kostnad för fastighetsägare. Efter utförd energideklaration skickas resultatet, i ett elektroniskt formulär, in till Boverket för registrering. I resultatet finns referenstal samt åtgärdsförslag för att kunna jämföra olika byggnader mot varandra inför ett fastighetsköp respektive att som fastighetsägare förbättra sin energiförbrukning och sänka tillhörande kostnader. De kostnader som utförandet av åtgärdsförslagen innebär kan komma att resultera i prutningsförsök. Därför är det viktigt att fastighetsmäklaren informerar sina kunder dels om kravet på energideklarationens utförande, men också dess syfte för att köpare ska förstå att energideklarationen inte är till för felsökning i fastigheten. Fastighetsmäklarens skyldigheter sträcker sig också till att uppföra klausuler som bekräftar det parterna kommer överens om i samband med överlåtelsen, till exempel vem som ska ansvara och betala för energideklarationen eller eventuellt en besiktningsklausul. Den sistnämnde är komplicerad att komponera och fastighetsmäklaren riskerar att bli varnad av Fastighetsmäklarnämnden om dess betydelse blir tvetydig. Då fastighetsmäklaren bör verka för att energideklarationen är gjord i god tid före försäljningen bör förekomsten av sådana klausuler minimeras. Energideklarationen innebär idag för alla inblandade parter ytterligare ett steg i förmedlingsprocessen, samt risker för diskussioner och prutningar. Dess syfte, att främja effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader, berättigar dock dess existens.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject energy
declaration
energideklaration
småhus
Handle http://hdl.handle.net/2043/7964 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics