Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser : datorstödd flexibel utbildningsmiljö för gymnasiestuderande

DSpace Repository

Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser : datorstödd flexibel utbildningsmiljö för gymnasiestuderande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser : datorstödd flexibel utbildningsmiljö för gymnasiestuderande
Author Olsson, Rose-Marie
Date 2005
English abstract
This thesis is about the importance of context to learning processes in computer supported flexible education. The purpose is to develop knowledge about how students in an upper secondary class experience and act in a computer supported flexible educational environment and how the experienced context affects the students' learning processes. An ethnographic application involving theories of learning, learning-processes, contexts and information from an empirical study has been used. The empirical study involves interviews, questionnaires and ob-servations in connection with computer supported communication be-tween a teacher and 83 students in an upper secondary class. The study lasted two years. The result is ethnographical regarding the experience and behaviour of the students, and includes analyses and interpretations in terms of phenomena that are stimulating and depressing for the learn-ing processes. The contextual phenomenon in the studied environment has been specified in terms of five themes: the importance of course conditions, choices of place and time, responsibility, computer commu-nications and communication without computers. The overriding phe-nomena in this context, i.e. conditions that always affect the students’ learning processes, were individual diversity, time conditions and social relationships with the teacher. Keywords: Computer-supported distance education, contextual phenomena in education, IT-supported distance education, flexible learning.
Swedish abstract
Denna avhandling handlar om betydelsen av kontexten för lärandepro-cesser i datorstödd flexibel utbildning. Syftet är att utveckla kunskap om hur studerande i en gymnasieutbildning upplever och agerar i en datorstödd flexibel utbildningsmiljö och hur den upplevda kontexten påverkar de studerandes lärandeprocesser. En etnografisk ansats an-vänds och den innehåller teorier om lärande, lärandeprocesser och kon-texter samt information från en empirisk studie. Den empiriska studien involverar intervjuer, frågeformulär och observationer av datorstödd kommunikation mellan en lärare och 83 gymnasiestuderande. Under-sökningen pågick under två år. Resultatet består av en etnografi över de studerandes erfarenhet och ageranden samt innehåller analyser och tolkningar i termer av stimulerande och hämmande faktorer för läran-deprocesser. De studerade kontextfenomenen är specificerade i fem teman: kursvillkor, tid och rum, ansvars- och initiativtagande, dator-kommunikation och kommunikation utan datorstöd. Kontextfenomen med övergripande betydelse för studerandes lärandeprocesser är individuella variationer, tidsvillkor och den sociala relationen till läraren.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Malmö studies in educational sciences;No. 18
ISSN 1651-4513
ISBN 91-85042-15-3
Pages 148
Language swe (iso)
Subject datorstödd distansutbildning
flexibel utbildning
flexibelt lärande
IT-stödd distansutbildning
kontextuella utbildningsfenomen
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7967 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics