Quality management and work environment in Swedish oral and maxillofacial surgery

DSpace Repository

Quality management and work environment in Swedish oral and maxillofacial surgery

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, comprehensive summary
Title Quality management and work environment in Swedish oral and maxillofacial surgery
Author Pilgård, Göran
Date 2009
English abstract
This thesis attempts to describe the opinion of the work with quality, quality management, and work environment among the employees at Oral and Maxillofacial Surgery (OMFS) clinics in Sweden. This thesis aimed to: • Analyse if the OMFS clinics in Sweden actively work with quality development and if so which systems they use. • Explore the opinion of the employees about quality work. • Describe how the employees of OMFS clinics in Sweden perceive good work, i.e. their image of the dimensions that the profession should contain to be really good work. • Investigate whether there is a discrepancy between ideal and reality for this group. • Describe how the employees of OMFS clinics in Sweden perceive their health. • Analyse how work environment influenced attitudes to and knowledge of quality among employees of OMFS clinics in Sweden. The study was based on self-report questionnaires which in 2003 were sent to all OMFS clinics in Sweden. The response rate was 86 %. • Only at two clinics did all the respondents agree on their system. • Surgeons rated intellectually stimulating work as most important, and the hazard-free work environment as least important. The nurses rated stimulating fellowship as most important, and the opportunity for career advancement as least important. • The percentage unit differences between the ideal and the reality were largest for the item the work provides opportunities to have an influence on important decisions. • There were significant differences between maxillofacial surgeons and dental nurses and assistant nurses as to muscle- and joint trouble. The differences were also significant between men and women both as to muscle- and joint troubles and somatic trouble. • Only work environment was significant for attitude towards quality work. Profession, gender, clinic size, and a factor for hard demand had significant associations to quality management system used or not. In conclusion: More than half of the respondents stated that they worked with a quality system. The dental nurses and assistant nurses had a much more positive view on the potential of quality work as a means to improve their work than had the maxillo-facial surgeons. For a majority of the dental nurses the working situation concerning the physical environment was more important than for the maxillo-facial surgeons. The employees emphasized free, influential, and intellectually stimulating work, but the dissonance between ideal and reality was rather wide concerning good work. OMFS employees are feeling unhealthy, but no worse than other high-risk-groups in human service working and better than female general practice dentists. The women of OMFS employees feel worse than the men.
Swedish abstract
Denna avhandling beskriver uppfattningen av arbetet med kvalitet, kvalitetsledningssystem och arbetsmiljö bland medarbetarna på käkkirurgiska kliniker i Sverige. Målen med denna avhandling är att • Analysera om käkkirurgiska kliniker i Sverige aktivt arbetade med kvalitetsutveckling och i så fall vilket system som användes. • Utforska uppfattningen bland medarbetarna om kvalitetsarbetet. • Beskriva hur medarbetarna på käkkirurgiska kliniker i Sverige upplevde det goda arbetet, deras bild av hur yrket skall vara för att vara verkligt bra. • Undersöka om det fanns någon skillnad mellan ideal och verklighet. • Beskriva hur medarbetarna på käkkirurgiska kliniker i Sverige uppfattade sin hälsa. • Analysera hur arbetsmiljön påverkade attityderna till och kunskapen om kvalitet bland medarbetarna på käkkirurgiska kliniker i Sverige. Studien var baserad på ett frågeformulär som år 2003 skickades till alla käkkirurgiska kliniker i Sverige. Svarsandelen var 86 %. • Det var bara två kliniker där alla medarbetarna var överens om vilket system man använde. • Käkkirurgerna satte intellektuellt stimulerande främst och riskfri arbetsmiljö sist medan tandsköterskorna satte utvecklande arbetsgemenskap främst och möjlighet till yrkeskarriär sist. • Den största differensen mellan ideal och verklighet hade påståendet kunna påverka viktiga beslut. • Det fanns en signifikant skillnad mellan käkkirurger och tandsköterskor och tandvårdsbiträden när det gällde muskel- och ledbesvär. Det förelåg också en signifikant skillnad mellan män och kvinnor avseende både muskel- och ledbesvär och somatiska besvär. • Bara arbetsmiljö var signifikant när det gällde attityden till kvalitetsarbete. Profession, kön, klinikstorlek och faktorn för hårda krav visade ett signifikant samband till kunskapen om kvalitetssystem används eller inte. Studien visade att mer än hälften av de svarande arbetade med kvalitetssystem. Tandsköterskor och tandvårdsbiträden uppskattade i större utsträckning än tandläkarna kvalitetsarbetet som ett verktyg för förbättringar. Tandsköterskorna och tandvårdsbiträdena ansåg i högre grad än tandläkarna att kvalitetsarbetet var viktigt med avseende på arbetsmiljön. Medarbetarna på käkkirurgiska kliniker i Sverige betonade ett fritt, inflytelserikt och intellektuellt stimulerande arbete, men skillnaden mellan ideal och verklighet var ganska stor. Studien har visat att medarbetare på käkkirurgiska kliniker inte mår helt bra, dock inte sämre än andra högriskgrupper inom human service arbeten och bättre än kvinnliga distriktstandläkare. Kvinnorna på käkkirurgiska kliniker mår sämre än männen.
Publisher Tandvårdshögskolan, Malmö högskola
Series/Issue Swedish dental journal. Supplement
ISSN 0348-6672
ISBN 91-7104-302-0
Pages 139
Language eng (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY::Surgical research
Included papers
  1. Pilgård G, Rosenquist J, Söderfeldt B. Quality managements and work environment in oral and maxillofacial surgery i Sweden. Swed Dent J 2006;30:117-122.

  2. Pilgård G, Söderfeldt B, Hjalmers K, Rosenquist J. Dimensions of healthy work for employees in oral and maxillofacial surgery i Sweden. Swed Dent J 2007;31:147-154.

  3. Pilgård G, Söderfeldt B, Hjalmers K, Rosenquist J. Psychosocial work environment related health in Swedish oral and maxillofacial surgery in comparison with other human service workers. Swed Dent J 2008;32:27-34.

  4. Pilgård G, Söderfeldt B, Hjalmers K, Rosenquist J. Work environment factors affecting quality work in Swedish oral and maxillofacial surgery. Swed Dent J 2008;32:149-155.

Handle http://hdl.handle.net/2043/8016 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics