Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag

DSpace Repository

Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Läroplaner för de yngre barnen : Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2001
Swedish abstract
Ett tydligt problem har aktualiserats med samordningen av den svenska förskolan/förskoleklassen, fritidshemmet och skolan. Hur kan historien beträffande de yngre barnens läroplanshistoria tydliggöras och kommuniceras? Med yngre barn avses främst förskolebarn, men också fritids-hemsbarn och yngre skolbarn inkluderas, det vill säga barn mellan ett och nio år. Studien utgår från ett läroplansteoretiskt huvudperspektiv och ett vidgat läroplansbegrepp. Ett köns-didaktiskt perspektiv innefattas i teoriramen. Studieobjektet utgörs främst av läroplaner och pedagogiskt riktningsgivandegivande texter för förskola, fritidshem och skola, som hand-böcker, pedagogiska planer från mitten av 1800-talet till år 2000. Resultatet från analysen av materialet har utmynnat i läroplansmönster som kan summeras i fyra begrepp och perioder, vilka innesluter könsdidaktiska koder enligt följande: · "Guds läroplan" - Patriarkal kod · "Det goda hemmets och hembygdens läroplan" - Särartsbetonad samkod · "Folkhemmets socialpsykolo-giska läroplan" - Könsneutral likhetskod · "Det situerade världsbarnets läroplan" - Pluralistisk könskod
Link http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer... (external link to publication)
Publisher Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk forskning i Sverige;4 Årg 6
ISSN 1401-6788
Pages 29
Page 241-269
Language swe (iso)
Subject Förskola
Läroplaner
Läroplanshistoria
Grundskolan
Fritidshem
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Handle http://hdl.handle.net/2043/8039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics