Utvärdering av projekt "Entré"

DSpace Repository

Utvärdering av projekt "Entré"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Utvärdering av projekt "Entré"
Author Muratovic, Samir ; Jusufovic, Daniela
Date 2007
English abstract
Evaluation of the project "Entry"
Swedish abstract
Detta är en utvärdering av projekt ”Entré”. ”Entré” är ett samverkansprojekt mellan Malmö stads Arbetscentrum och Arbetsförmedlingen Nya Invandrare i Malmö. Syftet med utvärderingen är att undersöka huruvida projektet har nått upp till sina huvudmålsättningar, om projektet påverkat verksamhetens kvalitativa aspekter och på vilket sätt samt att bidra med ökad kunskap och erfarenhet som vunnits genom projektet. Genom en kvalitativ intervjustudie med fyra projektansvariga och sju deltagare i projektet undersöks följande frågeställningar: Har projektet lyckats med sin huvuduppgift, att genom rehabilitering och andra insatser hjälpa nyanlända flyktingar och invandrare med funktionshinder finna sin plats på den öppna arbetsmarknaden? Har projektet bidragit med ökad kvalitet av Arbetsförmedlingens och Malmö stad Arbetscentrums ordinarie verksamhet? Har samverkan mellan projektaktörerna någon betydelse för att ett projekt ska anses lyckat? Vem/vilka som egentligen är problemägare i en rehabiliteringsprocess? Utvärderingens resultat visar att projektet ”Entré” har, trots sina brister, bidragit med nya och värdefulla kunskaper och erfarenheter om nyanlända invandrare och flyktingar med funktionshinder i Sverige och kartlagt de problem som denna population har i förhållande till arbetsmarknaden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsmarknad
Arbetshandikapp
Arbetsinriktad rehabilitering
Mångfald
Nyanlända invandrare
Rehabilitering
Samverkan
Utvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/8051 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics