Utomhuspedagogikens och pedagogernas roll i barnens lek

DSpace Repository

Utomhuspedagogikens och pedagogernas roll i barnens lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogikens och pedagogernas roll i barnens lek
Author Arnberg, Stina ; Berggren, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om barns lek och är inriktad på två olika I Ur och Skurförskolor, där har vi undersökt hur utomhuspedagogiken och pedagogerna påverkar barnens lek. Frågeställningar som vi har utgått ifrån är: Hur upplever pedagogerna leken i inomhusmiljön i jämförelse med i utomhusmiljö? Vad gör pedagogerna för att stimulera barnen i deras lekar? Vilken är pedagogernas roll i barnens lekar i inomhusmiljö i jämförelse med i utomhusmiljö? Vad är pedagogernas resonemang kring den fria leken? Vår tidigare forskning har innefattat utomhuspedagogik, leken och pedagogernas roll i den. Vi har utgått ifrån teoretikerna Jean Piaget och Lev Vygotskijs tankar om barns lek. De metoder som har använts för att besvara våra frågeställningar är kvalitativa intervjuer med två pedagoger på olika förskolor och naturalistiska observationer av barn och pedagoger när de interagerade med varandra. Vi har observerat skillnad i barnens lek i inomhusmiljö i jämförelse med i utomhusmiljö, och även pedagogernas delaktighet i den. Barnens lek i utomhusmiljön är mer självständig och pedagogerna tar aktivare del i leken i inomhusmiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject I Ur och Skur
Utomhuspedagogik
Lek
Förskola
Pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/8065 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics