Patientens Upplevelse av Patientnärmre Vård

DSpace Repository

Patientens Upplevelse av Patientnärmre Vård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patientens Upplevelse av Patientnärmre Vård
Author Henson, Emma ; Riessen, Fred
Date 2009
English abstract
Henson, E & Riessen,F. Patients experience of Patient Focused Care. An Interview study. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2009. Patient Focused Care is a current care model increasingly being introduced within Sweden’s hospitals. This model of care aims to increase patient-carer contact in order to deliver both higher quality patient-care and staff work satisfaction. The purpose of this study was to investigate how patients have experienced the care on a ward that has introduced the Patient Focused Care model. The study asks: whether the patient feels that the nurses and auxiliary nurses are available. Whether the patient feels the nurses have enough time for them. Whether the patient feels that they are able to participate in their own care and treatment, and whether the patient feels safe within the ward. This is a qualitative study, which used semi-structured focus interviews to collect data from six different patients within a hospital ward. The manifest content analysis method was used to analyze the data from which five categories were identified: Communication, Availability, Control, Attitude and recognition of the staff’s professional status/working condition. The results showed that all the participants felt that their the care staff were available, which made them feel safe and able to participate. However it was made clear that the participants found it difficult to distinguish the difference between nurses and auxiliary nurses on the ward.
Swedish abstract
Henson, E & Riessen, F. Patientens upplevelse av patientnärmre vård. En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Patientnärmre Vård (PNV) är en aktuell vårdmodell som anammas på allt fler avdelningar runt om i Sverige. Vårdmodellen har som mål att personalen ska kunna vara nära patienten så mycket som möjligt för att både höja omvårdnadskvaliteten och ge bättre arbetstillfredsställelse. Syftet med studien var att undersöka hur patienter upplever vården på en avdelning som initierat PNV. Centrala frågeställningar var: hur tillgänglig patienten upplever att sjuksköterskan och undersköterskan är, om sjuksköterskan upplevs ha tillräckligt med tid, om patienten upplever delaktighet och känner trygghet på avdelningen. Studien var kvalitativ och som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade fokusintervjuer med sex patienter. Analysmetoden som användes var manifest innehållsanalys där fem kategorier trädde fram: Kommunikation, Tillgänglighet, Kontroll, Attityd och Personalens arbetssituation. Studien visade bland annat att patienterna upplevde att personalen var lättillgängliga vilket ingav trygghet och möjliggjorde delaktighet. Det blev också tydigt att flera informanter hade svårt att urskilja vem på avdelningen som var sjuksköterska och vem som var undersköterska.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Patient
Patientnärmre Vård
Tillgänglighet
Trygghet
Vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/8066 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics