Konsten att aktivera det kollektiva minnet - Arkivens potential för att utöva pedagogisk verksamhet

DSpace Repository

Konsten att aktivera det kollektiva minnet - Arkivens potential för att utöva pedagogisk verksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Konsten att aktivera det kollektiva minnet - Arkivens potential för att utöva pedagogisk verksamhet
Author Andersson Bohman, Anna ; Leonardsson, Anna-Karin
Date 2009
English abstract
The purpose with this thesis is to investigate the potential within archives concerning educational practice. We look at how the archives present themselves and make themselves available towards pupils and teachers. Our analysis is based on interviews using a qualitative method and also policy documents from four different types of archives in Sweden. An important part in this thesis is the concept, historical consciousness. We investigate how educational practice within archives could develop pupils historical consciousness. Our investigation reveals that our chosen archives wants to develop their educational practice towards schools, but to be able to do so they need financial support and increased cooperation between archives, museums and libraries. To develop their cooperation with schools we propose that the archives should employ teachers as a resource for pedagogical purpose.
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att utreda den pedagogiska potentialen i olika typer av arkiv. Vi undersöker hur och om arkiven kan bli en pedagogisk resurs samt hur arkiven tillgängliggör sig gentemot skolan. Med hjälp av arkivens styrdokument och intervjuer analyserar vi och jämför det pedagogiska arbetet och satsningarna hos arkiven. Begreppet historiemedvetande spelar en central roll i uppsatsen och i undersökningen analyseras och redogörs för hur arkivarierna och arkivpedagogerna ser på begreppet historiemedvetande. Vidare refereras och diskuteras den aktuella debatten kring detta centrala begrepp och dess roll i gällande kursplaner och läroplan. Utifrån vår kvalitativa undersökning har vi funnit att samtliga arkiv har en vilja att bedriva en arkivpedagogisk verksamhet, men för att i längden bedriva en fungerande arkivpedagogisk verksamhet krävs särskilda projektstöd upprättade för ändamålet samt en ökad samverkan mellan arkiven, museerna och biblioteken. För att utveckla samarbetet med skolan föreslås en ökad användning av lärare, efter mönster från Tyskland och Storbritannien, som pedagogisk resurs inom arkivpedagogiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arkiv
Arkivpedagog
Arkivpedagogik
Historiemedvetande
Historieundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8071 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics