Career transitions for Swedish golf juniors – from junior to senior sport

DSpace Repository

Career transitions for Swedish golf juniors – from junior to senior sport

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Career transitions for Swedish golf juniors – from junior to senior sport
Author Jorlén, Daniel
Date 2008
English abstract
Abstract Since the transition from junior to senior level within sport has been shown to be a crucial step, where many athletes fail, it is important to get more knowledge about this process. The objective of this study was to prospectively investigate perceived demands and barriers for golf juniors in their transition from junior to senior level, with college golf in USA. The purpose was also to find out what resources and coping strategies the juniors planned to use in order to succeed with the transition. The developmental model (Wylleman & Lavallee, 2004), The analytical career model (Stambulova, 1994) and The athletic career transitions model (Stambulova, 1997; 2003) were used as a theoretical framework. The study was conducted through interviews with nine junior golf players at the age of 18 to 20 years. A semi-structured interview guide was used consisting of two main themes: Expected general life changes/challenges and expected changes/challenges within golf. Prior research has revealed five dimensions of stress during the transition to senior sport: interpersonal relationships, being away from home, academics, high performance expectations and training intensity. All of these factors were mention by the golf juniors as possible barriers during the transition. The result showed that the participants didn’t predict any drastic changes in their everyday life and didn’t expect any major problems in their relationships to family and friends. Homesickness was mentioned by almost all of the players though as one of the biggest changes/challenges connected to the everyday life. The players also expected it to be difficult and hard to study at college in USA. Many stated that they would spend more time and focus on school, but at the same time, said that they would prioritize golf before school. Their main reason for going to USA was to succeed at golf, not to study. Harder climate and bigger rivalry among team players and on competitions were something that all of the players predicted. They also expected the college coaches to have a different leadership style and expressed concerns about the college coaches’ golf knowledge. Many of the players stated that they would continue to have a lot of contact with their old trainer in Sweden. The golf juniors reported of good external support from different persons with knowledge about golf college as well as from family and friends. The negative aspect of this support is that many of them are located in Sweden, far away from where the players will live. The golf juniors also mentioned internal resources such as different golf skills and personal characteristics, e.g., being social, positive, creative and goal-orientated as things that would be important for them during the transition. Many of the participants reported about goals and strategies concerning their golf play, but only a few of them mentioned preparations regarding their everyday life.
Swedish abstract
Sammanfattning Eftersom övergången från junior till senior inom sport har visat sig vara ett kritiskt steg, där många idrottare misslyckas, är det viktigt att öka kunskapen kring denna process. Syftet med denna studie var att, i ett framåtblickande perspektiv, undersöka vilka krav och barriärer golfjuniorer upplever under övergången till seniornivå med spel på golfcollege i USA. Syftet var också att studera vilka resurser och copingstrategier som juniorerna planerade att använda för att lyckas med övergången. Utvecklingsperspektiv på idrottskarriärens övergångar (Wylleman & Lavallee, 2004), Den analytiska karriärmodellen (Stambulova, 1994) och Modellen över idrottskarriärens övergångar (Stambulova, 1997; 2003) användes som teoretiskt ramverk. Studien utfördes genom intervjuer med nio golfspelare i åldern 18-20 år. Under intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide bestående av två huvudteman; förväntade generella förändringar/utmaningar i vardagslivet och förväntade förändringar/utmaningar inom golfen. Tidigare forskning har visat på fem olika dimensioner av stress förknippat med övergången till seniornivå: personliga relationer, att vara iväg hemifrån, akademiska krav, höga prestationsförväntningar och hög träningsintensitet. Alla dessa faktorer nämndes av golfjuniorerna som möjliga barriärer under övergången. Resultatet av studien visade att deltagarna inte förutsåg några drastiska förändringar i sitt vardagsliv eller större problem i sina relationer med familj och vänner. Hemlängtan nämndes dock av nästan alla spelare som den största utmaningen när det gällde vardagslivet. Spelarna trodde även att det skulle bli svårt att studera på college i USA. Många av dem uppgav att de skulle spendera mer tid på skolarbete, men sa samtidigt att de prioriterade golfen framför skolan. Den största anledningen till att åka till USA var att lyckas med golfen, inte att studera. Tuffare klimat och ökad rivalitet inom laget och på tävlingar var något som alla spelarna förväntade. De trodde också att collegetränaren skulle ha en annan ledarskapsstil och uttryckte en oro över ledarnas golfkunskaper. Många av spelarna uppgav att de skulle fortsätta att ha mycket kontakt med sina tidigare tränare i Sverige. Golfjuniorerna uppgav att de hade bra externt stöd från olika personer med kunskaper kring golfcollege, liksom från familj och vänner. Den negativa sidan av detta stöd är dock att många av dem finns i Sverige, på långt avstånd från spelarnas nya hemort. Golfjuniorerna nämnde också interna resurser, såsom sina golfkunskaper och personliga egenskaper, t.ex. att de var sociala, positiva, kreativa och målinriktade, som viktiga faktorer för att lyckas med övergången. Många av spelarna berättade om mål och strategier kopplade till golfen, men få av dem nämnde några förberedelser när det gällde det vardagliga livet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject career transition
golf
juniors
college
Handle http://hdl.handle.net/2043/8075 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics