ANEMI- EN LITTERATURSTUDIE OM HUR DET DAGLIGA LIVET PÅVERKAS

DSpace Repository

ANEMI- EN LITTERATURSTUDIE OM HUR DET DAGLIGA LIVET PÅVERKAS

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Stålhammar, Sara
dc.contributor.author Stavebring, Charlotte
dc.date.accessioned 2009-04-14T08:07:52Z
dc.date.available 2009-04-14T08:07:52Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8077
dc.description Den globala incidensen av anemi beräknas till två miljarder människor. Det är ett tillstånd som medför vardagliga symtom som kan upplevas besvärande för den drabbade. Denna litteraturstudie syftar därför till att beskriva hur en individ med anemi påverkas av tillståndet i sitt dagliga liv. Studien baserades på tio vetenskapliga artiklar som valdes ut utifrån Goodmans sjustegs modell. Carnevalis modell om dagligt liv- funktionellt hälsotillstånd användes som teoretisk referensram. Resultatet visade att det dagliga livet kunde delas in i fyra dimensioner; fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Den fysiska dimensionen påverkades av smärta, nedsatt fysisk funktion och försämrad lungkapacitet, den psykiska av depression, nedsatt kognitiv funktion och den attityd sjukvårdpersonal hade till tillståndet och den sociala av det sociala lidande tillståndet orsakade individen. Det framkom också att vardagen påverkades positivt i form av ökat existentiellt välbefinnande vilket sågs i den andliga dimensionen. Anemi berör således individens dagliga liv men graden av dess påverkan varierar beroende på tillståndets form. en
dc.description.abstract The global incidence in anemia is estimated to two billion people. It is a condition that causes everyday symptoms which can be experienced as troublesome by the affected. The purpose of this literature review was therefore to describe how an individual with anemia is affected by the condition in their daily life. The study was based on ten scientific articles selected from Goodman's seven-step model. Carnival’s model of daily life-functional health was used as theoretical framework. The results showed that the daily life could be divided into four dimensions; physically, psychologically, socially and spiritually. The physical dimension was affected by pain, impaired physical function and reduced lung capacity, the psychological by depression, impaired cognitive function and the attitude nursing staff had to the condition and the social by the social suffering the condition caused the individual. It also emerged, in the spiritual dimension, that the everyday life was positively affected in terms of increased existential wellbeing. Thus, anemia affect the daily life of the individual, but the extent of its influence varies depending on the form of the condition. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject anemi en
dc.subject Carnevali en
dc.subject dagligt liv en
dc.subject omvårdnadsåtgärder en
dc.subject sjuksköterska en
dc.title ANEMI- EN LITTERATURSTUDIE OM HUR DET DAGLIGA LIVET PÅVERKAS en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics