Elevperspektiv på lärare med utländsk bakgrund i den svenska skolan - En inledande kvalitativ studie med arabisktalande elever

DSpace Repository

Elevperspektiv på lärare med utländsk bakgrund i den svenska skolan - En inledande kvalitativ studie med arabisktalande elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Elevperspektiv på lärare med utländsk bakgrund i den svenska skolan - En inledande kvalitativ studie med arabisktalande elever
Author Sandell, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Den här rapporten redogör för en pilotstudie om arabisktalande elevers perspektiv på motiv som anges som skäl att anställa lärare med utländsk bakgrund. Tre motiv – förbättrad skolframgång, brobryggare mellan hem och skola samt identifieringsobjekt – framträder tydligast i tidigare utforskningar. Ett övergripande syfte med studien är att utforska funktionen hos lärare med utländsk bakgrund i en klass som sedan skolstarten haft parallell undervisning på modersmål och svenska. Ett bisyfte är att få elevperspektiv på tvåspråkig undervisning i en klass där alla elever har arabiska som modersmål. Nio elever i en klass med endast arabisktalande elever intervjuades. Samtliga var antingen födda i Sverige eller hade kommit till Sverige innan skolstart. Lärarna med utländsk bakgrund framträder med annan funktion än de med svensk bakgrund. Det är dock inte något identifieringsmotiv som framträder, utan istället är det de språkliga förtjänsterna som framhävs. Utan den tvåspråkiga undervisningen menar flertalet att de hade haft mycket svårt att tillägna sig undervisningen i den svenska skolan. De tenderar samtidigt att nedvärdera sitt modersmål i skolkontexten och att lyfta fram kunskaper i svenska som eftersträvansbart, både i och utanför skolans ramar. Detta tolkas också som del i en positionering bort från en ”andrafiering”. Ytterligare studier föreslås för breddning och fördjupning kring lärare med utländsk bakgrund i den svenska skolan.
Language swe (iso)
Subject utländsk bakgrund
elevperspektiv
tvåspråkighet
lärare
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/8112 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics