Entreprenöriellt lärande sett ur elevens perspektiv

DSpace Repository

Entreprenöriellt lärande sett ur elevens perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Entreprenöriellt lärande sett ur elevens perspektiv
Author Jangsell, Camilla ; Nyh, Annelee
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka hur eleverna uppfattar det entreprenöriella lärandet. Vår intention med arbetet var också att ta reda på hur eleverna ser på lärarens roll i denna pedagogiska modell, samt belysa vilka de tycker är dem största skillnaderna mellan det entreprenöriella lärandet och traditionell undervisning. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att finna svar på det vi vill undersöka. Undersökningsgruppen består av åtta personer vilka ändamålsenligt har valts ut av läraren i respektive klass. Respondenterna är jämnt fördelade utifrån särskilda kriterier efter vårt önskemål. Vi ville ha en variation vad gäller kön och olika förutsättningar, aspekter som kan påverka elevens inställning till entreprenöriellt lärande. Eleverna går på olika gymnasieskolor och olika program men i samma stad. Undersökningen visar att eleverna är väldigt positivt inställda till entreprenöriellt lärande. Det framkom att de hellre arbetar så här än på det traditionella sättet. Anledningen visade sig bl.a. vara att de känner sig gladare, får ta mer ansvar, är mer motiverade och att man arbetar utifrån sina egna förutsättningar på ett, som de uttrycker det, friare sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
Entreprenriellt lärande
Coach
Ur elevens synvinkel
Handle http://hdl.handle.net/2043/8211 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics