Beslut i säkerhetsrådet - konsekvensen av staters agerande. En teoriutvecklande studie med syftet att förklara

DSpace Repository

Beslut i säkerhetsrådet - konsekvensen av staters agerande. En teoriutvecklande studie med syftet att förklara

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Beslut i säkerhetsrådet - konsekvensen av staters agerande. En teoriutvecklande studie med syftet att förklara
Author Engström, Daniel
Date 2008
English abstract
The primary purpose of this study is to develop a theoretical framework which can contribute to a broader theoretical understanding of the actions of the U.N. Security Council members. The framework rests upon a rationalistic foundation and it is constituted of three different models of explanation; a first one focuses on international power and security, the second is a domestic explanation of foreign policy behaviour and the third is an institutional explanation. The framework is then applied on a case study in which the actions of China and the United States in the Security Council are explained. Among the findings worth mentioning is that the members find the Security Council to be an important institution and that there is an apprehension of the precedential power of the institution. The study also shows that the action of the members largely is the result of long term calculation influenced by reciprocity and reputational effects. It is further indicated that the historical context influence the way state actions are perceived, hence it also affect the reciprocity and reputational effect. The study as well points out that a permanent member is more likely to use its veto when there are strong domestic reasons of so doing. In general the developed theoretical framework seems to be well suited to explain states behaviour in the Security Council and may provide a foundation for further theoretical studies on the subject.
Swedish abstract
Studiens primära syfte är att utveckla ett teoretiskt ramverk som kan bidra till en ytterligare teoretisk förståelse för staters agerande i FN:s säkerhetsråd. Ramverket vilar på en rationalistisk grund och bygger på tre förklaringsmodeller; en första med fokus på internationell makt och säkerhet, en andra inomstatlig förklaring och en tredje institutionalistisk förklaring. Ramverket appliceras sedan på en fallstudie där Kinas och USA:s agerande i säkerhetsrådet analyseras. Bland studiens slutsatser bör framhållas att säkerhetsrådet av stater anses vara en viktig institution och att det råder en påtaglig respekt för rådets prejudicerande makt. Studien visar även att säkerhetsrådsmedlemmars beslut till stor del är resultatet av långsiktiga kalkyler utifrån reciprocitet och ryktespåverkan, samt att den historiska kontexten påverkar hur staters agerande tas emot av övriga medlemmar. Vidare indikerar studien att staters veton främst kan härledas till inomstatliga faktorer. Uppsatsens ramverk får anses vara väl anpassat för att förklara staters agerande i säkerhetsrådet och kan utgöra grunden för vidare forskning inom ämnet.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject FN:s säkerhetsråd
Multliateralt samarbete
Utrikespolitisk analys
Institutionalism
Inomstatlig
Kina
USA
Handle http://hdl.handle.net/2043/8216 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics