Quality of life among patients with atopic eczema

DSpace Repository

Quality of life among patients with atopic eczema

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Gunilla
dc.contributor.author Lidsten, Suzan
dc.date.accessioned 2009-06-04T11:30:22Z
dc.date.available 2009-06-04T11:30:22Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8234
dc.description Atopiskt eksem kännetecknas av en torr hud med hudsprickor som ger en svår klåda. Behandlingen går ut på att identifiera, minimera och eliminera faktorer som är utlösande och försämrande. Mjukgörande medel används dagligen för att före-bygga uppkomsten av nytt eksem. Att leva med atopiskt eksem kan vara ett stort handikapp med personliga, sociala och ekonomiska inskränkningar som leder till en sämre livskvalitet. Syftet med litteraturstudien är att klargöra om patienter med atopiskt eksem kan förbättra sin livskvalitet genom att få utbildning om sin sjuk-dom. Metoden som har använts är en litteraturstudie där artiklar har sökts i data-basen PubMed och bedömts efter ett modifierat granskningsprotokoll för kvali-tetsvärdering av artiklarna. Sammanställningen bygger på 10 artiklar där resultatet inte ger ett starkt stöd för att patientutbildning ger en förbättrad livskvalitet. Ytter-liggare forskning behövs med större och mer omfattande studier för att kunna på-visa huruvida patientutbildning ger förbättringar i livskvaliteten hos patienter med atopiskt eksem. en
dc.description.abstract Atopic eczema is characterized by a dry skin with dermal tearing giving a severe itching. The treatment is to identify, minimize and eliminate factors that trigger and adverse. Softening agents are used daily to prevent the formation of new eczema. Living with atopic eczema can be a major handicap with personal, social and economic restrictions that might lead to a reduced quality of life. The purpose of this literature study is to clarify whether patients with atopic eczema may improve their quality of life by receiving education of their illness. The method used is a literature review which items have been sought in the database PubMed and assessed by a modified examination protocol for quality assessment of articles. The compilation is based on 10 articles in which the results do not provide strong support for patient education provides an improved quality of life. Further research is needed with larger and more extensive studies to demonstrate if improvements can be shown in quality of life in patients with atopic eczema. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject atopic dermatitis en
dc.subject eczema en
dc.subject literature study en
dc.subject patient education en
dc.subject quality of life en
dc.title Quality of life among patients with atopic eczema en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad, nätbaserad distanskurs
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics