Omvårdnadsbehov vid endoskopisk undersökning

DSpace Repository

Omvårdnadsbehov vid endoskopisk undersökning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Omvårdnadsbehov vid endoskopisk undersökning
Author Andersson, Kersti ; Johnsson, Annica
Date 2009
English abstract
Endoscopic procedures have increased in all ages, particularly among adults. In this report endoscopic procedures are referred to gastroscopy and coloskopy. The aim of this literature review was to examine the needs for nursing in patients undergoing endoscopic procedures. The method was a literature review based on 12 scientific studies of which one is a case report. The studies were reviewed and assessed. Analyse of the articles resulted in two categories, psychological experiences and physiological factors, which can affect the nursing interventions. Age, sex, gag reflex, pain, anxiety / discomfort, sedation and the influence of information can affect the patient experience of endoscopic procedures. Among other things it appears that women and younger people might benefit more from sedation and that the need for sedation decreases by age. Support from nurses was an important factor.
Swedish abstract
Endoskopiska undersökningar har ökat i alla ålderskategorier, men framförallt bland vuxna. Med endoskopisk undersökning åsyftas i denna rapport gastroskopi och koloskopi. Syfte med litteraturstudien var att undersöka vilket omvårdnadsbehov det kan finnas hos patienter som genomgår endoskopisk undersökning. Metoden var en litteraturstudie som bygger på 11 vetenskapliga studier och en case rapport. Studierna granskades och kvalitetsbedömdes. Analys av studierna utmynnade i två kategorier, fysiologiska faktorer och psykologiska upplevelser vilket kan påverka behovet av omvårdnad. Ålder, kön, kräkreflex samt smärta, ångest/obehag, sedering och information inverkar på upplevelsen av endoskopisk undersökning. I resultatet framgår det bl a att kvinnor och yngre personer kan dra större nytta än äldre personer av sedering vid endoskopisk undersökning och att behovet minskar med åldern. Det framkom att support från sjuksköterska var viktig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject colonoscopy
endoscopy
gastroscopy
literature review
nursing
Handle http://hdl.handle.net/2043/8235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics