Skolsköterskans roll för att främja hälsa genom interventioner och preventiva åtgärder inom skolhälsovården

DSpace Repository

Skolsköterskans roll för att främja hälsa genom interventioner och preventiva åtgärder inom skolhälsovården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolsköterskans roll för att främja hälsa genom interventioner och preventiva åtgärder inom skolhälsovården
Author Ljunggren, Cecilia
Date 2009
English abstract
Today´s health problems amongst children and young adults are often related to socialmedical factors and must be approached by preventive, environmental and behavioristic strategies. The key role of school Health Services within school is therefore obvious and has become more important. School climate and way of treating pupils and their parents are important instruments in health promotion.The aim of this study was to illustrate the function of the schoolnurse to promote health in School Health Services. This knowledge can be used by schoolnurses in their work in School Health Services. The study was based on eight qualitative scientific papers, two of them were published literature reviews. The result showed that the function of the schoolnurse to promote health to pupils in School Health Services was to acting as a health expert, acting as a confidante to the pupils, identification of the pupils health needs,acting as a watching eye for the pupils health and family support. Key words: School Health Services, health, prevention, school nurse, intervention, health education, pupil.
Swedish abstract
Dagens hälsoproblem bland barn och ungdomar är i allt större utsträckning av socialmedicinsk karaktär och kräver därför ett förebyggande och mer miljö- och beteendeinriktat arbetssätt. Skolhälsovården har en nyckelposition i det förebyggande arbetet för att främja hälsa, och dess roll inom skolan har därigenom förstärkts. Skolans psykosociala miljö och sätt att bemöta elever och föräldrar är viktiga instrument i hälsoarbetet. Syftet med studien var att belysa skolsköterskans funktion för att främja hälsa inom skolhälsovården. Denna kunskap kan skolsköterskan använda sig av som underlag i sitt arbete inom skolhälsovården. Studien baserades på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar, varav två publicerade litteraturöversikter.Resultatet visade att skolsköterskans funktion för att främja hälsa hos skolelever inom skolhälsovården bestod i att fungera som hälsoexpert, fungera som elevernas förtrogne, identifiering av elevernas hälsobehov, fungera som ett vakande öga för elevernas hälsa och föräldrarstödjan. Nyckelord: Skolhälsovården, hälsa, prevention, skolsköterska, intervention, hälsoutbildning, skolbarn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject skolhälsovården
hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/8241 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics