Följsamhet till riktlinjer i vård av patient med blodsmitta

DSpace Repository

Följsamhet till riktlinjer i vård av patient med blodsmitta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Följsamhet till riktlinjer i vård av patient med blodsmitta
Author Kendrup Ekman, Christina ; Schölin, Ingrid
Date 2009
English abstract
Health care workers are daily exposed to the risk of perforation, and injury. There are a number of laws and guidelines that order how health professionals should work to avoid this. However, we argue, that adherence to procedures and guide-lines on patients with blood infections are inadequate. The purpose of this study was to identify factors that influence health professional’s adherence to guidelines in the care of patients with blood contamination. The study conducted a literature review in which ten articles were reviewed. After analysis of the articles individ-ual and organizational factors affecting compliance were identified. The organiza-tional factors were manning, protective/safety climate, management and timing. The individual factors were related to knowledge, experience and attitudes. Re-garding the staffing issue, several studies proved a connection between workload and increased risk of perforation, and injury. Compliance was affected by the availability of protective equipment. Several studies showed that the skills of health workers varied. Most chose not to use protective equipment when the pa-tient had a not known blood infection.
Swedish abstract
Hälso- och sjukvårdspersonalen utsätts dagligen för risk att drabbas av stick- och skärskador. Det finns idag ett flertal lagar och riktlinjer som förordnar hur man som hälso- och sjukvårdspersonal skall arbeta för att undvika detta. Tidigare forskning visar dock att följsamheten till rutiner och riktlinjer kring patienter med blodsmitta är bristfällig. Syftet med studien var att i den vetenskapliga litteraturen identifiera faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till riktlinjer i vård av patienter med blodsmitta. Studien som genomförts är en littera-turstudie där tio artiklar granskats. Efter analys av artiklarna identifierades indivi-duella och organisatoriska faktorer som påverkade följsamheten. De organisato-riska faktorerna var bemanning, skyddsutrustning/säkerhetsklimat, arbetsledning och tidsaspekter. Faktorerna som var kopplade till individen var kunskap, erfaren-het och attityder. Avseende bemanningsfrågan visade flera studier ett samband mellan arbetsbelastning och ökad risk för stick- och skärskador. Följsamheten påverkades även av tillgången till skyddsutrustning. Ett flertal studier visade på att kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonalen varierade. Flertalet valde att inte använda skyddsutrustning när patienten inte hade en känd blodsmitta.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Blodsmitta
Följsamhet
riskfaktorer
omvårdnad
stick- och skärskador
Handle http://hdl.handle.net/2043/8246 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics