Vårdpersonals attityder till planerat kejsarsnitt, en litteraturstudie

DSpace Repository

Vårdpersonals attityder till planerat kejsarsnitt, en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdpersonals attityder till planerat kejsarsnitt, en litteraturstudie
Author Jakobsson, Heléna ; Nordström, Lisen
Date 2009
English abstract
Jakobsson, H & Nordström, L. Health personnel’s attitudes towards elective cesarean section, a literature review. Degree project in nursing, 15 Credit Points. Malmö University: Faculty of Health and Society. Department of Nursing, 2009. An increasing proportion of pregnant women are delivered by elective caesarean section, nationally as well as internationally. In the effort to achieve further development of the care and nursing of these women it is important to raise the awareness of the attitudes that might exist among the health personnel they face in their contacts with health care. The purpose of this study was to examine the content of scientific literature regarding health personnel’s attitudes towards elective caesarean section. The method consisted of a literature review based upon 12 articles found through systematic searching of the databases Cinahl, Google Scholar, PsychInfo and PubMed, supplemented by manual searches. The results indicated that attitudes towards elective caesarean section described among health personnel almost exclusively concerns caesarean section that are being performed on maternal request without medical indication. The attitudes towards caesarean section of this kind varied within and between different countries, categories of staff, specialties, worksites and individuals. Furthermore, the attitudes of health personnel could be affected by factors such as gender, personal experiences and preferences concerning ways of delivery, view on fear of delivery and autonomy, the socioeconomic status of women giving birth and the health personnel’s fear of legal consequences. Keywords: Attitudes, elective caesarean section, health personnel.
Swedish abstract
Jakobsson, H & Nordström, L. Vårdpersonals attityder till planerat kejsarsnitt, en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle. Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Andelen gravida kvinnor som förlöses med planerat kejsarsnitt ökar såväl nationellt som internationellt. I arbetet med att vidareutveckla vård och omvårdnad för dessa kvinnor är det viktigt att medvetandegöra vilka attityder som kan förekomma hos vårdpersonalen de möter i sina kontakter med hälso- och sjukvården. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad den vetenskapliga litteraturen innehåller avseende vårdpersonals attityder till planerat kejsarsnitt. Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på 12 artiklar funna genom systematiska sökningar i databaserna Cinahl, Google Scholar, PsychInfo och PubMed samt genom kompletterande manuella sökningar. Resultatet visade att de attityder till planerat kejsarsnitt som finns beskrivna hos vårdpersonal nästan uteslutande rörde de kejsarsnitt som utförs på moderns begäran utan medicinsk indikation. Attityderna till dessa kejsarsnitt varierade inom och mellan olika länder, personalkategorier, specialiseringar, arbetsplatser och individer. Vårdpersonals attityder kunde dessutom påverkas av faktorer som genus, egna erfarenheter av och önskemål om förlossningssätt, synen på förlossningsrädsla och autonomi, födande kvinnors ekonomiska och sociala status samt vårdpersonals rädsla för juridiska påföljder. Nyckelord: Attityder, planerat kejsarsnitt, vårdpersonal.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
planerat kejsarsnitt
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/8252 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics