Åtgärder för att förebygga fall och fallskador

DSpace Repository

Åtgärder för att förebygga fall och fallskador

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åtgärder för att förebygga fall och fallskador
Author Malm, Charlotte ; Rogova, Agnesa
Date 2009
English abstract
Malm, C & Rogova, A. To find interventions for preventing falls and fallinjuries. A literature review. Degree Project in nursing, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and society, Department of Nursing, 2009 Falls and fallinjuries are a very serious problem especially for older inhospital patients. The older a person is the greater the risk of falling. The aim of this study was to investigate if the nurse can prevent and decrease the incidence of inpatient falls. This study was concentrated on falls and fall injuries on inpatients. The study was based on ten scientific articles that were assessed from their method, reliability, loss, ethical line of argument and the quality of the article. The articles show that there are measures to take to be able to decrease falls and fallinjuries. It is also shown that there are tools available that the nurse can use for help to identify riscfactors if any. The studies show that the riscfactors pointed out are individual as well as environmental and earlier falls is the highest rated riscfactor for having a fall. Multi prevention programs that contains different individual measures has shown to help decrease the number of falls. This study shows how the nurse with proper measures can help preventing falls and fall injuries on inpatients.
Swedish abstract
Malm, Ch & Agnesa, R. Åtgärder för att förebygga fall och fallskador. En litteraturstudie Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle. Utbildningsområde omvårdnad, 2009 Fall och fallolyckor är ett mycket vanligt problem särskilt för patienter som är 65 år och äldre. Ju äldre personen är desto större är risken att falla. Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterskan i sin profession kan arbeta preventivt och sänka fall/fallskadefrekvensen på patienter inlagda på sjukhus. Studien koncentrerades till fall och fallskador inom sjukhusvården och kom att inriktas på 10 vetenskapliga artiklar som skattades utifrån forskningsmetoden, tillförlitligt resultat, bortfall, etiskt resonemang samt kvalitetsbedömning. Resultatet av artiklarna visar att det finns åtgärder att vidta för att minska fall och fallskador inom sjukhusvården samt att det även finns verktyg tillgängliga som sjuksköterskan kan använda sig av för att identifiera eventuella fallriskfaktorer hos patienten. Studierna visar att fallriskfaktorer som påvisats finns hos individen själv såväl som i den omgivande miljön och tidigare fall hos patienten är den största funna påvisade riskfaktorn. Multipreventionsprogram som innehåller olika individuella åtgärder har visat sig reducera antalet fall och fallskador. Denna studie visar hur sjuksköterskan med korrekta åtgärder kan förebygga fall och fallskador hos patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject fall, fallskador, inneliggande patienter, intervention, prevention, sjukhus, äldre
falli njuries, falls, hospital, inpatients, intervention, older, prevention
Handle http://hdl.handle.net/2043/8253 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics