Omvårdnadsepikrisens betydelse i vårdkedjan

DSpace Repository

Omvårdnadsepikrisens betydelse i vårdkedjan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Omvårdnadsepikrisens betydelse i vårdkedjan
Author Jacobsson, Monica ; Larsson, Svante
Date 2009
English abstract
Background: The note that summarizes important events regarding nursing factors during a patients care episode, after the episodes’ ending, is the nursing discharge note. The term nursing discharge note is a part of the Swedish nursing documentation model VIPS which is a model containg of different headwords, where of the nursing discharge note is one. The model has been developed to support the different parts of the so called nursing process. The Neuropsychiatric clinic, department 1 (NP) at the university hospital Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) is carrying out continuous work to develop their nursing discharge note where of this study can be seen as one part. Aim: To investigate what importance the nursing discharge note written by NP has as a base in the continuous daily care planning performed by nurses in homecare or at different kinds of livings for patients in municipal geriatric care. Methods: A qualitative and quantitative questionnaire study based on a strategic sample and presented with a descriptive method of analyzes. In total 18 informants participated. Results: The nurses participating in this study use the nursing discharge note written by NP as a base in their continuous daily care planning. The importance of knowing the background information about a person to easier meet his need as a patient was mentioned as one of the reasons. Conclusions: The nurses participating in this study use the nursing discharge note from NP as a base for their daily care planning. It can also be understood that these nurses find that the nursing discharge note from NP is helping them in their care planning. The results from this study cannot be used as a guideline for other departments within hospital care as it only focuses on NP’s nursing discharge note. Though, within the investigated population, a certain generalization could be possible to do.
Swedish abstract
Bakgrund: Omvårdnadsepikrisen är den utskrivningsanteckning som sammanfattar viktiga händelser under en patients vårdtid rörande omvårdnadsfaktorer när vårdepisoden tagit slut. Termen omvårdnadsepikris ingår som ett så kallat huvudsökord i den svenska dokumentationsmodellen VIPS. Denna modell har tagits fram för att ge stöd åt de olika delarna av omvårdnadsprocessen. Neuropsykiatriska kliniken, avd 1 (NP) vid Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) genomför ett fortlöpande utvecklingsarbete gällande utformningen av omvårdnadsepikriser vari denna studie ingår som en del. Syfte: Att undersöka vilken betydelse omvårdnadsepikrisen utfärdad av NP har som underlag i det fortsatta omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvård, särskilda boenden samt korttidsboenden. Metod: Kvalitativt och kvantitativt utformad enkätstudie baserad på ett strategiskt urval och presenterat med hjälp av en deskriptiv analysmetod. Totalt deltog 18 respondenter. Resultat: Sjuksköterskorna använder omvårdnadsepikrisen utfärdad av NP som ett underlag i den fortsatta omvårdnadsplaneringen. Detta motiverades bland annat med argumenten att det är viktigt att få bakgrundsinformation om patienten för att lättare kunna möta dess omvårdnadsbehov. Slutsats: De sjuksköterskorna som ingår i studien använder NP:s omvårdnadsepikriser som ett underlag för planering av det dagliga omvårdnadsarbetet. Att dessa sjuksköterskor tycker att NP:s omvårdnadsepikriser är till hjälp vid den fortsatta omvårdnadsplaneringen kan också utläsas. Eftersom studiens svar i princip bara behandlar åsikter om just NP:s omvårdnadsepikriser kan resultatet inte överföras såsom gällande för andra avdelningar inom slutenvården. Viss generalisering för undersökt poulation, det vill säga kommunala vårdboende som tar emot eller potentiellt kan ta emot patienter från NP, bör dock kunna göras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject home care
municpal geriatric ca
nurse
nursing discharge note
questionnaire study
VIPS - model
Handle http://hdl.handle.net/2043/8256 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics