Malnutrition i fokus

DSpace Repository

Malnutrition i fokus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Malnutrition i fokus
Author Larsson, Ingela ; Ström, Annie
Date 2009
English abstract
Patients who are malnutrierade or risk of such can be difficult to identify, which in the postoperative course can lead to complications. The Aim of the study was to illustrate the influence malnutrition can have on the postoperative outcome after surgical intervention and the procedure used to identify patients at risk of malnutrition. The Method was a literature review that examined 10 scientific articles. Articles found in PubMed, Medline and Science Direct. The Result shows that the screening method that can differentiate between the underlying disease and malnutrition are more reliable. The treatment is more effective because the causes of malnutrition are identified and can be take care of. The risk of complications increases the more malnutrierade patients. The conclusion: By identifying patients who are at risk of developing malnutrition can nurse work preventively reduce the risk of complications and thus prevent unnecessary suffering of the seriously ill patients.
Swedish abstract
Patienter som är malnutrierade eller risk för sådan kan vara svåra att identifiera inom sjukvården, vilket i det postoperativa förloppet kan leda till komplikationer. Syftet med denna studie var att belysa vilken påverkan malnutrition kan ha på det postoperativa förloppet efter kirurgiskt ingrepp samt vilket tillvägagångssätt som används för att identifiera patienter med risk för malnutrition. Metoden var en litteraturstudie som granskade 10 vetenskapliga artiklar. Artiklarna hittades i PubMed, MedLine och Science Direkt. Resultatet visar att screeningmetoder som kan skilja på den underliggande sjukdomen och malnutrition är mer tillförlitliga. Behandlingen blir mer effektiv eftersom orsaken till malnutritionen identifieras och kan åtgärdas. Risken för komplikationer ökar ju mer malnutrierade patienterna är. Slutsats: Genom att identifiera de patienter som har en risk att utveckla malnutrition kan sjuksköterskan jobba preventivt för att minska risken för komplikationer och därmed förhindra onödigt lidande hos svårt sjuka patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject litteraturstudie
kliniskt förlopp
malnutrition
postoperativa komplikationer
screening
Handle http://hdl.handle.net/2043/8259 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics