En värdig död - en mänsklig rättighet. En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av livsuppehållande vård.

DSpace Repository

En värdig död - en mänsklig rättighet. En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av livsuppehållande vård.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En värdig död - en mänsklig rättighet. En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av livsuppehållande vård.
Author Bergenfeldt, Sara ; Rydén, Josefine
Date 2009
English abstract
Life-sustaining treatment makes it possible for a lot of patients to prolong their lives. Prolongation of life creates many ethical dilemmas that require an open dialogue within the patient care team. The nurse is never the one who makes the decision regarding the life-sustaining treatment but is the one who carries out the decision and constitute a link between the patient and the care team. The aim of this literature review is to examine nurses’ perception of life-sustaining treatment. One question with close attachment to the aim of this study was framed to reach a deeper understanding for the subject. The method is a systematic literature review processed through Goodman’s seven steps for a science process. The study is based on ten scientific articles assembled through searches in the databases PubMed and CINAHL. The results from the review of the articles show that nurses do not feel that their opinion is valued when decisions regarding life-sustaining treatment are being taken, and that they are not permitted to take part of the information that the decision is based on. The conclusion of this literature review is that nurses experience many feelings towards life-sustaining treatment but lacks a forum where the feelings may be expressed.
Swedish abstract
Livsuppehållande vård möjliggör för många patienter ett förlängt liv. Att förlänga livet medför många etiska dilemman som kräver en öppen dialog vårdteamet sinsemellan. Sjuksköterskan är aldrig den som fattar beslut angående den livsuppehållande vården men är den som verkställer beslutet och utgör en länk mellan patient och vårdteam. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur sjuksköterskor upplever livsuppehållande vård. En frågeställning med nära anknytning till syftet utformades för att nå en djupare förståelse för ämnet. Metoden är en systematisk litteraturstudie bearbetad genom Goodmans sju steg för en forskningsprocess. Studien baseras på tio vetenskapliga artiklar framtagna genom databassökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Resultatet från artikelgranskningen visar på att sjuksköterskorna inte upplever att deras åsikter tages med i beslutsfattandet av livsuppehållande vård samt att information som ligger till grund för beslutsfattandet ej meddelas dem. Slutsatsen för litteraturstudien är att sjuksköterskor upplever många känslor i den livsuppehållande vården men saknar ett forum där känslorna kan komma till uttryck.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject life-sustaining treatment
experience
nurses
decison making
ethics
Handle http://hdl.handle.net/2043/8261 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics