Nurses and Tuberculosis- Education for life

DSpace Repository

Nurses and Tuberculosis- Education for life

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nurses and Tuberculosis- Education for life
Author Lundin, Charlotte ; Norman, Lina
Date 2009
English abstract
Aim: In this quantitative and qualitative study the aim was to gain understanding of nurses working with educating tuberculosis-patients and their knowledge of tuberculosis. The aim was also to investigate nursing students´ knowledge of tuberculosis. Method: The study was conducted in South Africa in the province of KwaZulu-Natal, at a hospital, a clinic and a university. A quantitative method with questionnaires was used to investigate the nurses and nursing students´ knowledge of tuberculosis. In order to investigate how nurses educate the tuberculosis-patients, a qualitative method with interviews was used. The replies from the questionnaires were separately compiled so that a pattern in the material could be discovered and so that the replies from the nurses and the nursing students could be compared. The interview-material was analyzed through content analysis. Results: The result from the questionnaires showed that there might be a gap in the nurses and nursing students´ knowledge of tuberculosis. The interview results showed where and when patient education took place. It also showed that nurses thought it was important to communicate with the patients in a respectful way, to listen, ask questions and to find out if the patient has understood. The nurses also expressed a need for hiring more personnel, more educating equipment, more counseling rooms and better waiting rooms. Conclusions: It could not be established for certain that the results from the questionnaires show that the nurses and nursing students have a lack of knowledge of tuberculosis. If however there is a lack of knowledge, the tuberculosis-patients are at risk of being misinformed. The interview results showed that the patient education done at the hospital and the clinic had many aspects in common with the patient education recommended in literature. However, there is room for improvements through hiring more healthcare personnel, access to more educating material and through better facilities.
Swedish abstract
Syfte: I denna kvantitativa och kvalitativa studie var syftet att inhämta förståelse för sjuksköterskor som arbetar med att undervisa tuberkulospatienter och deras kunskap om tuberkulos. Syftet var även att undersöka sjuksköterskestudenters kunskap om tuberkulos. Metod: Studien utfördes i Sydafrika i provinsen KwaZulu-Natal på ett sjukhus, en klinik samt ett universitet. Kvantitativ metod med frågeformulär användes för att undersöka kunskapen hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. För att undersöka hur sjuksköterskor undervisar tuberkulospatienter användes en kvalitativ metod med intervjuer. Svaren från frågeformulären sammanställdes separat så att mönster i materialet kunde upptäckas och så att resultatet från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kunde jämföras. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Resultatet från frågeformuläret visade att det eventuellt finns en brist i sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters kunskap om tuberkulos. I intervju- resultatet framkom det var och när patientundervisning ägde rum. Vidare framkom det att sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt att kommunicera med patienten på ett respektfullt sätt, att lyssna på patienten, ställa frågor och ta reda på om patienten förstått. Sjuksköterskorna uttryckte också att det fanns ett behov av att anställa mer personal, ha tillgång till mer undervisningsmaterial, ha fler mottagningsrum samt bättre väntrum. Slutsats: Det gick inte med säkerhet att fastslå att resultatet från frågeformulären visar på kunskapsbrist hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, vad gäller tuberkulos. Om det finns en kunskapsbrist riskerar tuberkulospatienter att bli felinformerade. Intervjuresultatet visade att den patientundervisning som bedrivs på sjukhuset och kliniken i stora drag liknar den patientundervisning som förespråkas i litteraturen. Dock finns det utrymme för förbättringar i form av utökad sjukvårdspersonal, undervisningsmaterial och bättre faciliteter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject Patient education
Tuberculosis
Nurses
South Africa
Interviews
Questionnaires
Handle http://hdl.handle.net/2043/8263 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics