Upplevelsen av att deltaga i ett kliniskt forskningsprojekt. En litteraturstudie

DSpace Repository

Upplevelsen av att deltaga i ett kliniskt forskningsprojekt. En litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlsson, Jeanette
dc.contributor.author Kramer, Matilda
dc.date.accessioned 2009-06-09T08:43:11Z
dc.date.available 2009-06-09T08:43:11Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/8267
dc.description Forskning behövs för att öka kunskap om nya och befintliga användningsområden samt utveckla eller förbättra befintliga metoder, produkter samt system. Den forskningsetik som är styrande idag har sin grund i Nürnbergrättegången. Rättegången hölls efter andra världskriget där läkare ställdes inför rätta för att utfört oetiska experiment på fångar i nazityska koncentrationsläger. Idag finns det ett antal etiska deklarationer som skall följas när människan ingår i forskningsprojekt. Syftet med denna studie var att undersöka hur deltagare upplever sitt deltagande i forskningsprojekt vid en klinisk forskningsenhet. Intervjuer genomfördes med fyra respondenter som var deltagare vid en klinisk forskningsenhet i södra Sverige. Intervjuerna spelades in, transkriberades samt analyserades med hjälp av innehållsanalys. I resultatet framkom det två huvudkategorier: anledning till att deltaga och engagemang. Första huvudkategorin innehåller tre underkategorier: ekonomisk vinning, hälsostatus, medmänsklig insats. Den andra huvudkategorin delades in i två underkategorier: personalens bemötande, socialt samspel. En konklusion av studien är att deltagandet fyller en del av människans grundläggande behov så som trygghet, bekräftelse och gemenskap. en
dc.description.abstract Research is needed to increase knowledge of new and existing body of knowledge and to develop or improve existing methods, products and systems. The research ethics that are used today are based on the Nuremberg Trial. The trial was held after World War II where doctors were brought to trial for carrying on unethical experiments out prisoners in German Nazi concentration camps. Today there are a number of ethical declarations to be followed when humans are included in research projects. The purpose of this study was to examine how participants experience their participation in research projects at a clinical research unit. Interviews were conducted with four respondents who all were participants in a clinical research unit in southern Sweden. The interviews were recorded, transcribed and analysed using content analysis. The results revealed two main categories: reason to participate and commitment. The first main category includes three subcategories: financial gain, health and brotherly effort. The second main category was divided into two subcategories: commitment and social interaction. A conclusion of the study is that participation meets some of the fundamental human needs, for example security, confirmation and fellowship. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Deltagare en
dc.subject Forskning en
dc.subject Innehållsanalys en
dc.subject Intervju en
dc.subject Kvalitativ en
dc.subject Upplevelse en
dc.title Upplevelsen av att deltaga i ett kliniskt forskningsprojekt. En litteraturstudie en_US
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics