Möjligheter och hinder med tematisk undervisning - en studie av lärares tankar kring tematisk undervisning

DSpace Repository

Möjligheter och hinder med tematisk undervisning - en studie av lärares tankar kring tematisk undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Möjligheter och hinder med tematisk undervisning - en studie av lärares tankar kring tematisk undervisning
Author Höst, Karolina ; Larsson, Alexandra
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka de möjligheter och hinder lärare på grundskolans senare del ser i att arbeta tematiskt. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med åtta svensklärare fördelade på två olika skolor. I intervjuerna definierade lärarna begreppet tematisk undervisning samt lyfte fram de möjligheter och hinder som de ser med arbetssättet. Resultaten bekräftar att de verksamma lärarna både ser möjligheter och hinder med tematisk undervisning. Möjligheterna ligger i den fördjupning och helhetssyn arbetssättet kan ge eleverna, den variation och frihet som läraren har i val av metod och material samt den elev- och verklighetsanknytning som präglar den tematiska undervisningen. Dess hinder ligger i att den avsatta tiden för pedagogisk planering inte är tillräcklig, att samarbetet mellan involverade lärare av olika anledningar inte fungerar samt även i att finna material och att avgränsa detta. Den slutsats vi kan dra av detta är att den mest avgörande faktorn för en gynnsam tematisk undervisning är att skolans samarbete fungerar, både gällande ledningens organisation av undervisningen och sinsemellan kollegor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Tematisk undervisning
grundskolans senare år
Lärares attityder
svenskämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8269 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics