Läsförståelse av kulturförmedlande texter: en jämförande studie mellan elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk

DSpace Repository

Läsförståelse av kulturförmedlande texter: en jämförande studie mellan elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsförståelse av kulturförmedlande texter: en jämförande studie mellan elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk
Author Molin, Linda
Date 2009
Swedish abstract
I detta arbete fanns som syfte att undersöka hur läsförståelse av en text påverkas av referensramar. I undersökningen jämfördes skriftliga återberättelser av lästa texter mellan tio elever som läser svenska som modersmål och tio elever som läser svenska som andraspråk på grundskolans senare år. Varje elev fick läsa tre texter där två av de tre texterna hade innehåll som tog upp om svenskt traditionsfirande. Den tredje texten agerade som kontrolltext. I resultatet framgick det att det fanns både en kvantitativ och en kvalitativ skillnad mellan eleverna med svenska som modersmål och eleverna med svenska som andraspråk i deras återberättelser där de senare tenderade att sakna viktiga ord och händelser förknippade med traditionsfirande i de två texterna som handlade om detta. Genom att se till resultat utifrån en enkätundersökning och två intervjuer kunde några orsaker hittas som bakomliggande till resultatet, så som elevernas umgängeskretsar, boendesituation, deras föräldrars läsvanor men även olika undervisning på de olika skolorna vari eleverna var hemmahörandes. Slutsatsen som kunde dras var att kulturell bakgrund och referensramar kan ha en inverkan på läsförståelse, dock finns det som tillägg till detta ett flertal andra faktorer som också har en påverkan på läsförståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsförståelse
kultur
grundskolans senare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/8270 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics