Vågar jag...? En enkätstudie om förutsättningarna för ett tryggt klassrumsklimat riktad till elever i skolår 6.

DSpace Repository

Vågar jag...? En enkätstudie om förutsättningarna för ett tryggt klassrumsklimat riktad till elever i skolår 6.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vågar jag...? En enkätstudie om förutsättningarna för ett tryggt klassrumsklimat riktad till elever i skolår 6.
Author Ekblad, Lena ; Håkansson, Jessica
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka om eleverna känner sig trygga i skolan och i klassrummet. Enkäten formulerades utifrån påståenden om huruvida eleverna känner sig trygga i skolan, i klassrummet och på rasten. Vi valde en kvantitativ metod i form av två enkäter med 44 påståenden och fyra färdiga svarsalternativ. Enkäten utfördes av 85 elever och fyra lärare i skolår sex på två skolor från olika områden i staden. Insamlade data bearbetades både kvantitativt och kvalitativt och vi gjorde jämförelser mellan skolor, kön och klasser, men studerade även skillnader och likheter mellan lärarens och elevernas svar. Studien visade att en klar majoritet av eleverna känner sig trygga både i klassen, i skolan och på rasten. Vi såg en markant skillnad mellan de båda skolorna och i en av klasserna skiljde sig lärarens uppfattning från elevernas på flera punkter. Vårt resultat visar på att läraren är viktig för elevens känsla av trygghet och att det är väl värt att satsa på att bygga upp en relation med sina elever. Vad gäller flickors och pojkars olika uppfattning konstaterade vi att flickorna inte känner sig sedda i samma utsträckning som pojkarna, samt att jämställdheten är betydligt högre på den centralt belägna skolan. Vi såg ett tydligt samband mellan trygghet och trivsel och konstaterade även att eleverna är bättre på att stärka varandras självförtroende än varandras självkänsla. Eleverna verkar däremot inte vara medvetna om vad de arbetar med på lektionerna som tränar social och emotionell kompetens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gruppdynamik
klassrumsklimat
lärandemiljö
relationer
social och emotionell kompetens
specialpedagogik
trygghet
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/8285 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics