Framgångsfaktorer - ur tre olika perspektiv En studie av en grupp elever med dyslexi

DSpace Repository

Framgångsfaktorer - ur tre olika perspektiv En studie av en grupp elever med dyslexi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Framgångsfaktorer - ur tre olika perspektiv En studie av en grupp elever med dyslexi
Author Silvermyr, Linda
Date 2009
Swedish abstract
Som specialpedagog är det viktigt att se det goda, det friska och vad det är som skapar framgång, med andra ord, att ha ett salutogent perspektiv. Detta har jag försökt att anamma i denna studie. Syftet med följande arbete är att hitta framgångfaktorer för elever med en dyslexidiagnos. De elever som jag har intervjuat gick på ett individuellt program på gymnasiet och jag har undersökt vilka orsaker eleverna anser har varit de främsta framgångsfaktorerna för att de skulle uppnå sina mål – att bli behöriga till ett nationellt program. Jag har använt mig av en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats då jag har intervjuat tre elever och deras föräldrar samt två pedagoger. Informanternas svar har sedan kategoriserats, analyserats och jämförts. Resultatet blev sju olika framgångsfaktorer: egen vilja och motivation, lärarnas förhållningssätt, liten grupp, gruppsamhörighet, personalgrupp, arbetsmodell och schema. Dessa sju har jag sedan delat upp på tre olika nivåer: individ, grupp och organisation. De framgångsfaktorer som informanterna ansåg var viktigast placerades på individnivå: egen vilja och motivation och lärarnas förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Aktionsforskning
elevperspektiv
framgångsfaktorer
inkludering
KASAM - ett salutogent perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/8290 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics