Mitt hjärta är ditt. En litteraturstudie om människors erfarenheter av att leva med ett nytt hjärta

DSpace Repository

Mitt hjärta är ditt. En litteraturstudie om människors erfarenheter av att leva med ett nytt hjärta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mitt hjärta är ditt. En litteraturstudie om människors erfarenheter av att leva med ett nytt hjärta
Author Aste, Carolina ; Persson, Helena
Date 2009
English abstract
For individuals who have undergone a heart transplant, radical improvement of health is seen. Their life of terminal illness is changed into a relatively active and normal life. In spite of this positive change, it also means a life with continuing physical and psychological challenges. The purpose of this literature study was to describe individuals’ experiences of living with someone else´s heart after undergoing transplantation. The starting point was three research questions; which feelings and attitudes towards the donor and the donor´s surviving relatives could arise? How could the adaptation and relationship to the heart appear and to what extent do the recipients feel that their personality could change? The literature research was carried out according to the seven steps of Goodman´s design. The articles (n=9), which matched the aim, were carefully reviewed and analyzed from the three research questions. During the course of the study it was established that the area is insufficient investigated. For the nurse to be able to meet these patients correctly, further research concerning experiences and adaptation among heart transplant recipients is required.
Swedish abstract
För individer som genomgår en hjärttransplantation förbättras hälsan radikalt. Deras liv som terminalt hjärtsjuka förändras till att vara förhållandevis aktivt och normalt. Trots denna positiva förändring innefattar livet dock fortsatta fysiska och psykologiska utmaningar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva individers erfarenheter av att leva med ett nytt hjärta efter genomgången transplantation med utgångspunkt från tre frågeställningar; Vilka känslor och attityder kan uppkomma rörande donatorn och dennes efterlevande? Hur kan förhållandet och anpassningen till det nya hjärtat yttra sig samt i vilken utsträckning anser de transplanterade att personligheten skulle kunna förändras? Litteratursökningen genomfördes med hjälp av de sju stegen i Goodmans modell. De artiklar (n=9) som svarade mot syftet granskades kritiskt och analyserades utifrån de tre frågeställningarna. Under studiens gång konstaterades att området är bristfälligt beforskat. För att sjuksköterskan i sin profession skall kunna bemöta dessa patienter på ett optimalt sätt krävs ytterligare forskning om upplevelser och anpassning efter hjärttransplantation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Donator
erfarenheter
hjärttransplantation
personlighetsförändring
skuldkänslor
tacksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/8293 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics