Kommunikation i livets slut - En litteraturstudie om sjuksköterskans kommunikation med döende patienter

DSpace Repository

Kommunikation i livets slut - En litteraturstudie om sjuksköterskans kommunikation med döende patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kommunikation i livets slut - En litteraturstudie om sjuksköterskans kommunikation med döende patienter
Author Johansson, Sara ; Skarland, Malin
Date 2009
English abstract
More than 90 000 dies in Sweden every year and the nurse has a central role in the care of dying patients. Communication is an important part in the care of dying patients. The aim of this study was to find factors which have an influence on the communication between the nurse and the dying patient – from a nurse perspective. The method used was a literature review with a systematic approach. The results, based on ten scientific articles, showed that factors which influence communication was the nurses attitudes to communication, attitudes to death and religious believes, fear of upsetting the patient and make them loose hope, experience and education. Other factors found were the organization and environment, support from the head nurse and by colleges, the patient and the relatives and finally the relationship between the nurse and the patient.
Swedish abstract
Varje år avlider över 90 000 personer i Sverige och sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av patienter i livets slutskede. Att kommunicera med patienter är en av grundpelarna inom den palliativa vården och utgör ett viktigt verktyg i omvårdnaden av döende patienter. Syftet med denna studie var att kartlägga vilka faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter i livets slutskede - ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metoden som användes var en litteraturstudie med systematisk ansats. Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar och visade att påverkande faktorer var sjuksköterskans förhållningssätt till kommunikation, förhållningssätt till döden och religiösa uppfattning, rädsla för att göra patienten upprörd och frånta dem hopp samt erfarenhet och utbildning. Andra faktorer som påverkade kommunikationen var organisationen och miljön, samarbete, stöd av avdelningssjuksköterska och kollegor, patienten och anhöriga och slutligen sågs relationen mellan patienten och sjuksköterska som en påverkande faktor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Omvårdnad
Palliativ vård
Sjuksköterska
Sjuksköterska-Patient Relation
Vård i livets slut
Handle http://hdl.handle.net/2043/8294 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics