Familjeklass i en inkluderande skola

DSpace Repository

Familjeklass i en inkluderande skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Familjeklass i en inkluderande skola
Author Forslund, Katarina
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete har varit att beskriva och värdera familjeklassarbetsformen som den tillämpas i några svenska skolor. Jag har valt att belysa verksamheten utifrån ett inkluderings- och exkluderingsperspektiv. Jag ville också se på arbetsformen utifrån differentierings- och problembeteendeaspekter. I min litteraturgenomgång redogör jag för några sätt att beskriva dessa begrepp. Jag redogör också för den systemteoretiska teorigrund som familjeklassarbetsformen grundas på. Genom observationer av klassrumsarbetet och intervjuer av elever, föräldrar och pedagoger fick jag en bild av en verksamhet som rent praktiskt var exkluderande men inte uppfattades som sådan av informanterna. I studien framkom också att elevernas fokus var riktat mot studieresultat snarare än beteendeförändringar medan föräldrar och pedagoger såg beteendeförändringar hos eleverna som ett resultat av familjeklassarbetet. Med utgångspunkt från min studie av familjeklassarbetet ser jag att goda förutsättningar för föräldrars medverkan i skolans arbete kan hjälpa elever med beteendeproblem till en bra skolgång. Jag drar också slutsatsen att familjeklass är ett sätt att arbeta med elevers beteendeproblem och att det är betydelsefullt att skolan är öppen för olika lösningar för olika barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject beteendeproblem
inkludering
differentiering
familjeklass
exkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/8297 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics