Specialpedagogiska dilemman i arbetet med elever i matematiksvårigheter

DSpace Repository

Specialpedagogiska dilemman i arbetet med elever i matematiksvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogiska dilemman i arbetet med elever i matematiksvårigheter
Author Larson, Helena ; Popaja, Belma
Date 2009-06-12
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka det specialpedagogiska stödet för elever i matematiksvårigheter i en kommun i södra Sverige. Vi ville undersöka vilket synsätt som råder på skolorna när det gäller elever i matematiksvårigheter. Vi ville även leta efter goda exempel i arbetet med elever i matematiksvårigheter. I arbetet beskrivs olika forskning kring specialpedagogens roll och uppdrag samt olika sätt att se på matematiksvårigheter. Vi genomförde en enkätundersökning med öppna frågor där informanterna själv fick formulera sina svar. Dessa bearbetades sedan kvalitativt. Undersökningen vände sig till skolledare, specialpedagoger, speciallärare och klasslärare i en kommuns alla F-6 skolor. Resultaten av vår undersökning visade att det saknas en gemensam definition på vad matematiksvårigheter är vilket leder till att det inte finns en samsyn ute i skolorna kring begreppet. Det innebär att de olika aktörerna agerar olika för att förhindra matematiksvårigheter. Det specialpedagogiska stödet i matematik ser olika ut för eleverna beroende på vilken skola de går på. Om den samlade kunskapen i kommunen sammanställs och delges till varandra så skulle arbetet med elever i matematiksvårigheter kunna utvecklas. Eftersom stödet ser olika ut för eleverna och att aktörerna har olika syn på hur det ska utformas så kan det uppstå olika dilemman i arbetet för en specialpedagog.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Matematiksvårigheter
Samsyn
Specialpedagogiska dilemman
Handle http://hdl.handle.net/2043/8310 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics